Uppsala läns landsting gör ett underskott på 115 miljoner kronor för 2011. Anledningen till det är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sänkt den så kallade diskonteringsräntan på pensionsskulden med 0,75 procentenheter.

För Uppsala läns landsting innebär det en ökad kostnad för pensionerna med 282 miljoner kronor. Utan räntesänkningen skulle landstinget ha haft ett överskott på 164 miljoner.
– Att landstinget nu går med ett så stort underskott är ett tecken på att ekonomin försämrats och det är oroande, säger Anders Toll som är ordförande för revisorerna.

Den ökade pensionskostnaden är ett engångsbelopp. Den borgerliga alliansen som styr landstinget vill inte att det ska påverka landstingets balanskrav – som innebär att underskottet måste kompenseras med motsvarande överskott inom tre år.
– Alliansen vill slopa kostnadsökningen för pensionerna och tycker att synnerliga skäl föreligger för det. Vi anser att det är ett sätt att göra det enkelt för sig. Det handlar visserligen inte om pengar som landstinget måste betala nu. Men om man ska ta ställning till landstingets hela ekonomi så måste man ta med dem. Från 2002 till 2011 har det sammanräknade underskottet för landstingets pensionsskuld ökat med 840 miljoner, säger Anders Toll.

Revisorerna är också kritiska till nivån på avsättningarna till eget kapital. 50 miljoner är inte tillräckligt.
– Tidigare så har man avsatt mellan 120 och 150 miljoner. Även den nivån har vi varit tveksamma till, säger Anders Toll.

Även när det gäller de olika förvaltningarnas underskott så har revisorerna synpunkter. Svårigheten att hålla budget och en hög kostnadsutveckling oroar. Flera förvaltningar har fått tillåtelse att dra över budget under året. Det gäller landstingsservice som fick lov att dra över med 8,5 miljoner och primärvården med 29 miljoner.
– Besluten har tagits av landstingsstyrelsen. Vi anser att de borde ha tagits av fullmäktige som kommunallagen säger. Medger man ett underskott räknas det som ny budget och det är en fråga för fullmäktige. Bara Akademiska sjukhusets underskott på 200 miljoner kronor behandlades av fullmäktige, säger Anders Toll.

Debatt om revisorskritiken och bokslutet i övrigt väntas vid dagens fullmäktigemöte som hålls i Heby.