Hur ter sig Sveriges framtidsutsikter som kunskapsnation? Goda, om man får tro Harvardprofessorn Philippe Aghion. När han räknade på vilka länder som har flest topprankade universitet i förhållande till sin befolkning och storlek på BNP kom Sverige på andra plats - i världen. Vår starka position är i dag ett välkänt faktum, men inte ett faktum som är givet. När vi går till val på söndag ska vi fatta beslut som kommer att spela stor roll för vilken syn som ska råda framöver.

Vill vi tillbaka till en tid där högskolestyrelser och forskningsstiftelser stod ställda under stark politisk kontroll? Där högskoleplatserna blev allt fler men inte finansierades tillräckligt? Vi tror att en sådan kräftgång vore förödande, både för Sverige som kunskapsnation – och för Uppsala som kunskapsregion.

Utvecklingen för Uppsala universitet under de fyra år som gått visar att Folkpartiet och Alliansen valde rätt kurs. Vi har satt kvalitet före kvantitet och ersatt detaljreglering från Stockholm med ökat självbestämmande. Efter en historisk forskningssatsning är det dags att rusta upp de högskoleutbildningar som allt för länge fått leva på marginalen.

I år satsar Alliansen nästan 1,4 miljarder på Uppsala universitets olika utbildningar – en ökning med knappt 17 procent sedan 2006. Sammanlagt har regeringen satsat 360 miljoner i höjda anslag på den högre utbildningen. Och mer tillkommer. Framöver tillförs högskolesektorn ytterligare resurser när både ett nytt kvalitetssystem införs och avgifter för utländska studenter introduceras.

Om Alliansen får sitta kvar har vi därutöver ambitionen att satsa en kvalitetsmiljard på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap, bland annat i syfte att öka undervisningstiden. För Uppsala universitet skulle detta, beräknat på nuvarande omfattning av utbildningen på dessa områden, kunna innebära en ökning av utbildningsanslagen med ytterligare närmare 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod.

Högkvalitativa utbildningar och framstående forskning har gjort att Uppsala universitet rankas som ett av världens hundra bästa universitet. Med Alliansens politik har kvalitetsfaktorn fått en tyngre roll för fördelningen av forskningsmedel. För Uppsalas del har det inneburit att forskningsanslagen har ökat med 416 miljoner sedan 2006 – en ökning med hela 34 procent. Uppsala har därmed fått en ansenlig del av den forskningssatsning där Alliansen under fyra år tillför mer resurser än Socialdemokraterna gjorde under sammanlagt tolv.

Samtidigt görs nationella, strategiska satsningar på de områden där vi är starkast. I ett antal områden, från avancerad medicinsk forskning till forskning om politiskt viktiga regioner, har Uppsala tilldelats särskilda medel i hård konkurrens med andra lärosäten.

Detta styrkesbesked har spelat stor roll för placeringen av viktig forskningsinfrastruktur. Tillsammans med ett innovationskontor är tanken att ett kunskapskluster i Uppsala ska kunna generera betydande möjligheter för näringslivet att utveckla kommersiellt gångbara produkter som både kan bidra till regionens tillväxt och till Sveriges konkurrenskraft globalt.

Detta är bokslutet efter fyra år av Folkpartiets högskolepolitik. Vi söker väljarnas stöd för fortsatta reformer inom utbildningspolitiken. Sverige behöver en högskola i världsklass – en fri akademi i tiden.

Tobias Krantz
högskole- och forskningsminister (FP)
Ismail Kamil
landstingsråd och riksdagskandidat (FP)
Maria Weimer
diplomat och riksdagskandidat (FP)