Det går bra för Uppsala. Kommunens budget går med överskott, arbetslösheten är relativt låg och inflyttningen är stor. Men det finns områden som inte är färdigutvecklade och som måste prioriteras mer.

Vår extra­satsning på nya LSS-boenden, mer pengar till nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) och riktlinjer som respekterar LSS:s värdegrund är Folkpartiet och Alliansens bidrag för att göra Uppsala till Sveriges bästa kommun för personer med funktionsnedsättning.

När Folkpartiet med Bengt Westerberg lyckades driva igenom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i början av 1990-talet tog Sverige flera steg i riktning mot ett modernt och inkluderande samhälle. Med lagen inledde vi arbetet för att låta funktionshindrade få del av majoritetssamhällets välståndsutveckling.

Genom tillträde till arbetsmarknaden och rätten att bestämma över sin egen situation och påverka utformningen av service- och stödinsatser fick vi en handikapppolitik värd namnet. För LSS handlar egentligen inte om solidaritet. Lagen handlar om mänsklig frigörelse. Den handlar om integritet och valfrihet. Genom ett knippe individinriktade rättigheter sätts den enskilda människan i fokus. Reformen handlar om att ge egenmakt åt den funktionshindrade och förutsättningar för att leva sitt liv på lika goda levnadsvillkor som andra. Man ges helt enkelt en lagstadgad rätt att vara precis som man är.

Men det räcker inte bara med lagstiftning. Även Uppsala kommun måste förbättra sig och utveckla lagstiftningens intentioner på alla nivåer. Och här finns det fortfarande arbete kvar att göra för att förverkliga den vision som vi har med LSS. Vi ser tyvärr hur köerna till bostad med särskild service är för långa, hur rätten till ledsagarservice har naggats i kanten och hur förtroendet för kommunen som har sjunkit.

Vårt recept för att komma till rätta med problemen är ödmjukhet inför uppgiften, bättre riktlinjer, mer resurser och effektivare kontroll. Folkpartiet drev därför igenom mer resurser till VFN i årets budgetarbete.

Våra Alliansvänner delade vår uppfattning att även personer med funktionsnedsättning behöver ta del av våra satsningar.

Vi lyckades därmed frigöra 20 miljoner kronor årligen för byggandet av nya, moderna bostäder och satsningar på ökad kvalitet. Totalt ökar budgeten jämfört med förra året med 50 miljoner kronor. Det gör att nämndens ekonomi blir tryggare vilket i sin tur ger utrymme för bättre och mer kvalitativa LSS-insatser.

Att VFN inte tog strid för de riktlinjer som förvaltningsrätten upphävt två gånger är också något som Folkpartiet kämpat för. Riktlinjerna höll enligt vår socialliberala utgångspunkt inte acceptabel nivå. Det krävs riktlinjer som säkerställer att alla alltid får beslut som är särskilt anpassade efter de unika behov och förutsättningar som finns i det enskilda fallet.

Rutinmässiga tidsbegränsningar och hänvisning till gammal begränsande praxis är inte Folkpartiets prioritering. Vi har högre ambitioner än så.

För om man ska kunna leva på lika goda villkor som andra måste man acceptera funktionsnedsättningen och i stället fråga sig vad den enskilde har för behov som kan uppfyllas för att hon/han ska kunna vara delaktig i samhället. Det stöd som LSS ger rätt till handlar inte om att rehabilitera.

Precis som Barbro Lewin (UNT 11/2) framhållit har även personer med funktionsnedsättning rätt att vara som man är. Det synsättet måste också prägla den kommunala förvaltningen.

Införandet av LSS är en av Folkpartiets hittills största framgångar. Med lagen lycka­des vi låta den miljörelaterade handikappsynen få genomslag i lagstiftningen, och vi gjorde därmed Sverige till ett av de mest framsynta länderna i världen när det kommer till synen på funktionsnedsättningar. Det var ett stort steg framåt då, men nu är det dags att återigen försvara och återerövra de värden lagen bygger på – ett samhälle där individens rätt sätts i centrum.

Folkpartiet ska vara, och är, det parti som står upp för LSS:s värdegrund och som alltid strävar efter lika förutsättningar till självförverkligande. Det är så ett modernt liberalt samhälle byggs. Nu vi hoppas att alla andra partier delar vår vision. Folkpartiet vill helt enkelt mer.

Benny Lindholm

gruppledare (FP) nämnden för vuxna med funktionshinder

Johanna Lönn

ersättare (FP) nämnden för vuxna med funktionshinder

UNT 25/5 2011