Det planeras och byggs som aldrig förr i Uppsala och ett av de mest aktuella områdena är Rosendalsfältet. Det är attraktivt – redan för 2,5 år sedan (UNT 12/4 2012) konstaterade Göran Carlén, projektledare vid kommunledningskontoret, att "Det är som ett stort hål i stadens kvartersstruktur i det här området. Tanken är att området ska kunna bebyggas …..". Han gjorde också ett intressant tillägg: "För att det ska fungera måste trafiklösningarna utredas".

Dessvärre har informationen om trafikplaneringen hittills lyst med sin frånvaro. I den Planbeskrivning, Detaljplan för Rosendalsfältet, som presenterades vid sam- rådet den 2 oktober, redovisades knappast några konkreta planer om trafiken till och från området. Det närmaste man kommer när det gäller en nord-sydlig förbindelse är några rader i Planbeskrivningen: "Arne Tiselius gata löper mellan Husargatan och Rosendalsvägen. Syftet med gatan är att skapa en god framkomlighet lokalt. Kommunens bedömning är att gatan inte kommer att få större betydelse som genomfartsgata mellan Norby/Kåbo och Vårdsätravägen eftersom Dag Hammarskjölds väg har större kapacitet och därför är en snabbare väg".

Kommunens bedömning är en lös förmodan, redan i dag tar många bilister vägen Kåbovägen–Husargatan (i stället för Kåbovägen–Götavägen–Villavägen–Döbelnsgatan och vice versa) för att undvika trafikljusen i korsningen Döbelnsgatan/Dag Hammarskjölds väg.

Det är också uppenbart att kommunen vid sin bedömning har varit okunnig om eller bortsett från den trafikplanering, som redovisas i "Förslag till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun". I förslaget övergår Dag Hammarskjölds väg i korsningen med Döbelnsgatan från att vara "Huvudgata nivå 1" till "Huvudgata nivå 2" (se kartan, vit pil), vilket innebär att trafiken avlänkas till Döbelnsgatan och vidare till Villavägen–Götavägen–Kåbovägen–Krongatan fram till Luthagsleden. Den sträckningen får i förslaget samma dignitet som Luthagsleden, det vill säga "Huvudgata nivå 1" och får alltså en utpräglad karaktär av genomfartsled.

I beskrivningen av "Huvudgator nivå 1" i Översiktsplan 2010 kan man bland annat inhämta att "….Oskyddade trafikanter kan förekomma”. Det blir ett märkligt understatement när det gäller den aktuella sträckningen eftersom det gäller gator i direkt kontakt med Bergaskolan och barnens skolväg, kyrkogården, bostads-områden (Kungsgärdet, Kåbo och Studentstaden) och institutionerna längs Kåbovägen.

Om sedan Arne Tiselius gata ansluts till korsningen Husargatan/Kåbovägen blir det fritt fram för genomfart, inte bara mellan Vårdsätravägen och Norby/Kåbo utan ända fram till Luthagsleden, och vi har den Kåboled som var aktuell i planeringen för cirka 30 år sedan, men skrinlades.

Redan för 15 år sedan skrev UNT (16/12 1999) om planeringen av Rosendalsområdet och om den trafik som bebyggelsen kommer att alstra. Då fanns tre förslag till lösning: ett som från korsningen Götavägen/Kåbovägen fortsätter med förlängning av Kåbovägen längs Stadsskogen förbi BMC och ner till Vårdsätravägen, ett med i huvudsak samma sträckning, men där Kåbovägen förlängs ett kortare stycke söderut och sedan ansluts till en ny central genomfartsgata över dagens Rosendalsfält, och ett tredje som innebär att Kåbovägen förblir outbyggd.

Eftersom trafikplaneringen säkert har pågått en längre tid och i princip måste vara klar innan bebyggelsen påbörjas är det ett rimligt krav att vi omgående får en redovisning av vilka lösningar som diskuteras och hur långt man nått i planeringen.