I en debattartikel i UNT den 11/10 menar Lina Nordquist och Benny Lindholm att statliga medel avsedda för "högre utbildning och forskning i stället går till vinst i den statliga fastighetsjätten Akademiska Hus".

Hur pengar till undervisning och forskning fördelas mellan Utbildningsdepartementet, lärosätena och Finansdepartementet är en fråga för staten. Likaså hur vår ägare har utformat Akademiska Hus ekonomiska mål på avkastning, soliditet och utdelning. Men vi vill ändå kommentera siffrorna kring vår vinst och vårt driftöverskott eftersom som vi anser att dessa bör beskrivas på ett mer nyanserat sätt.

Den vinst före skatt på 6,7 miljarder år 2016 som författarna refererar till är till stor del en effekt av de redovisningsprinciper (IFRS regelverk) som vi som statligt bolag och publika bolag måste tillämpa. Dessa regler innebär att marknadsvärdeförändringar i fastigheterna måste inkluderas i resultatet. Påverkan på 2016 års resultat uppgår till 3,7 miljarder. Dock påverkar inte denna värdeeffekt vårt kassaflöde alls. Justerat för dessa värdeförändringar och betald skatt uppgår det resultat som i reda pengar är tillgängligt för investeringar i vårt fastighetsbestånd till 2,7 miljarder. Under 2016 har vi investerat just 2,7 miljarder i ny-, till- och ombyggnader. Som grundregel investerar vi hela vårt driftöverskott med avdrag för skatt i beståndet runt om i landet. För att även kunna genomföra de beslutade utdelningarna till ägaren upptar vi kontinuerligt lån. Utdelningen kommer skattebetalarna till godo genom att staten återinvesterar den i Sveriges gemensamma välfärd.

I debattartikeln tar författarna även upp alternativet att ge lärosätena eget ansvar för fastigheterna. Detta vore att göra kunskapsnationen Sverige och forskningen som bedrivs på campus en stor otjänst. Eftersom vi är verksamma på en lång rad universitets- och högskoleorter har vi genom åren fått en unik kännedom om svenska lärosätens avancerade vardag, behov och önskemål. Att vi finns i hela landet ger oss möjlighet att effektivisera och överföra goda idéer från en del av landet till en annan, som kommer alla våra kunder till nytta. Det är med denna samlade kunskap i bagaget som vi gör det vi är bäst på – att i nära samarbete med studenter, lärare, forskare, samhällsföreträdare och näringsliv fortsätta att skapa nya hållbara kunskapsmiljöer, fler studentbostäder och attraktivare campusområden som tillsammans stärker Sverige som kunskapsnation och säkrar forskningen långsiktigt.

Kerstin Lindberg Göransson

Vd Akademiska Hus