Detaljplaneförslaget för kvarteret Siv behöver omarbetas. Det är vår bestämda uppfattning att planen endast ska tillåta högst sex våningar för handel och bostäder.

Panoramautsikten – av Riksantikvarieämbetet betraktat som allmänt intresse – inskränks högst väsentligt och minskar allmänhetens möjlighet att ta del av stadens riksintressanta siluett och de viktigaste landmärkena från UKK:s foajé.

I dag ser man hela staden. I förslaget endast tornen på Domkyrkan och Slottet.

Artikelbild

| Lena Hartwig

När UKK uppfördes var tanken att byggnaden skulle få en storslagen karaktär med respekt för, och i samspel med Uppsalas historiska byggnader bli ett nytt landmärke. Huset skulle vara en hög, fristående byggnad som var synlig över stadens övriga bebyggelse och omgiven av en torgyta.

UKK skulle erbjuda en vidstäckt utsikt över staden i alla riktningar, över Vaksala torg, Domkyrkan, universitetsbiblioteket, Slottet med flera stadsmiljöer.

Uppsala konsert- och kongress skulle vara en solitär och ett unikt hus. Ett konsert- och kongresshus som det bara fanns ett av i världen.

En karaktärsbyggnad för det framtidsinriktade Uppsala – en byggnad med kraft nog att överbrygga historiska gränser i stadsväven (sammanfattning fullmäktigebeslut).

Artikelbild

| Lena Åberg Frisk

Under hösten 2016 har ett förslag till detaljplan för kvarteret Siv skic­kats ut av plan- och byggnadsnämnden för samråd. UKK:s styrelse och ledning välkomnar en upprustning och utveckling av kvarteret Siv. Det är positivt för östra stadens utveckling med fler butiker och annan service.

Men med bestörtning och förvåning kan vi konstatera att nämnden föreslår att takhöjden på befintliga byggnader kan höjas med två våningar.

UKK:s styrelse har yttrat sig över förslaget och understryker att tillkommande bebyggelse inte får påverka utsikten mot Uppsalas klassiska siluett från UKK:s högsta foajé. Vi anser att förslaget om högs­ta takhöjd strider mot den vision och de beslut som låg till grund för byggandet av Uppsala konsert och kongress. Åren efter det att UKK byggdes har flera byggnader tillkommit i anslutande kvarter, till exempel Jernhusens kontorshus, som till viss del skymmer sikten från, och mot, UKK.

Förslaget till detaljplan kommer ytterligare att stänga in och skärma av UKK.

Av tävlingsprogrammet för den arkitekttävling som Uppsala kommun utlyste i februari 2002 framgår att den nya konsert- och kongressbyggnaden ska bli ett nav för kulturlivet, en arena för forskning och företagande och en ny levande mötesplats för Uppsalaborna – öppen för en mångfald av aktiviteter.

Blev det så? Ja utan tvekan! Fler besökare, fler evenemang än någonsin på scenerna, en helt ny scen, och en större andel internationella kongresser fyllde huset under förra året. Hela 533 494 besökare. En ökning med 55 000 besökare jämfört med året innan. Satsningen på att bredda utbudet och utveckla verksamheten har varit framgångsrik.

All verksamhet i huset har präglats av mångfald och hög kvalitet och har välkomnat alla.

Särskilt viktigt är att arrangemang riktade till målgruppen barn och unga har ökat. Samarbetet med Uppsala konstmuseum har utvecklats och blivit ett lyft för både UKK och Konstmuseet.

I år fyller UKK tio år. Det firar vi med en mängd olika evenemang under hela året. Vi vill påstå att vi under de tio år som gått med råge uppfyllt ägardirektiven från kommunfullmäktige om att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, bidra till människors livskvalitet, bidra till att utveckla kulturlivet och besöksnäringen i Uppsala och göra kommunen mer attraktiv för både boen­de och besökare.

För Uppsala konsert- och kongress AB

Lena Hartwig, ordförande

Hans Birger Ekström, vice ordförande

Lena Åberg Frisk, vd