Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner. I dag är vi nästan 220 000 personer. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos kommer närmare 320 000 personer bo i Uppsala år 2050. Vi i Centerpartiet anser att en så omfattande tillväxt kräver en smartare stadsbyggnadspolitik med fokus på hållbarhet.

Många av oss som bor i Uppsala känner en stolthet över vår stad och vår kommun. En stolthet över att Uppsala är grönt, vackert och unikt. Denna stolthet bygger på århundraden av kloka och genomtänkta stadsbyggnadsbeslut som format Uppsala till vad det är i dag: Sveriges största småstad, belägen i ett naturskönt slättlandskap och starkt präglad av akademins, kyrkans och framgångsrikt företagandes inflytande.Centerpartiet delar visionen om ett modernt och växande Uppsala. Men vi menar att kommunen måste växa och utvecklas på ett sätt som gör att Uppsalas charm och identitet inte går helt förlorad i processen.

Följande tre perspektiv anser vi är viktiga för vår stads- och landsbyggnadspolitik:

1. Förvalta Uppsalas särart. Uppsala är arkitektoniskt starkt präglat av den månghundraåriga närvaron av centralmakt, kyrka, akademi och näringsverksamhet. På många sätt unikt i Sverige. Centerpartiet anser att vi måste ta hänsyn till och förvalta den här särarten varsamt när vi bygger framtidens Uppsala. Det som byggs i Uppsala ska komplettera och harmonisera med det arvet. Vi anser inte att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tar ansvar för stadsmiljön vare sig vad gäller bostäder eller arbetsplatser.

Ur ett stadsplaneringsperspektiv har Uppsala länge präglats av sin grönska, vilket uppskattas av invånare och besökare. Centralt beläget i staden har vi bland annat Stadsträdgården, Stadsskogen och Seminarieparken. De här inslagen i vår stad är inte bara estetiskt tilltalande utan dessutom viktiga för människors välbefinnande och kommunens attraktionskraft.

Men där vi ser gröna lungor tycks Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet se tomma ytor som med fördel kan byggas igen. Seminarieparken är ett exempel på ett centralt grönområde som de rödgröna vill bygga i. Vi vill värna dessa ytor, freda hela det gröna stråket från Stadsträdgården ned till Sunnersta från exploatering, samt säkerställa en varsam eventuell exploatering av Stabby och Gränby.

2. Utnyttja landsbygden och de mindre samhällena. Parallellt med att grönområden byggs igen i staden stänger butiker och kommunal service igen i kommunens mindre orter på grund av otillräckligt befolkningsunderlag. Genom att förlägga en större andel av bostadsbyggandet till våra mindre samhällen och landsbygden kan vi både värna Uppsalas gröna särart och förbättra servicen och livskvaliteten på landsbygden.

Centerpartiet har identifierat fyra orter kommunen särskilt bör satsa på: Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Dessa orter ligger längs med befintliga kollektivtrafikstråk, kommunen har mark att bebygga och här finns ett basutbud av service att bygga vidare på. Genom att utveckla dessa fyra orter till bättre lokala servicenoder stärker vi hela Uppsalas landsbygd.

Med vår politik får till exempel boende i Näsby nio kilometer till grundläggande service i Almunge, i stället för som i dag 36 kilometer till grundläggande service i Uppsala.Tidigare i år antogs en arkitekturpolicy för Uppsala stad. Vi vill även anta en motsvarande policy för Uppsalas landsbygd. I dag är det ett problem för många landsbygdsbor som ansöker om bygglov att kommunen detaljstyr vad de får bygga, vilket material det ska byggas med och vilken färg det ska ha. Med en arkitekturpolicy kan vi sätta gränser för politikers och tjänstemäns klåfingriga detaljstyre.

3. Uppsala ska vara en hållbar stad för alla. En viktig hållbarhetsaspekt är att vårda och utveckla våra grönområden i staden. Den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences publicerade nyligen rön som visar att bevarande av grönområden, återplantering av skog och bättre förvaltande av torvmark kan minska koldioxiden i atmosfären nästan lika mycket som att sluta använda olja.

Kommunen måste också växla upp tempot och bidra till utbyggd infrastruktur för fossilfria transporter. Centerpartiet vill även stötta enskildas klimatnyttiga initiativ. Att Miljöpartiet motarbetar människor som vill installera solceller på sina tak bromsar den gröna omställningen.

Nyproduktionen av bostäder har tagit fart ordentligt i Uppsala under det senaste decenniet. De skyhöga priserna för nya bostäder hotar dock den sociala hållbarheten. Det räcker inte att det byggs, människor måste ha råd att bo i det som byggs. Dessutom behöver bostadsutbudet i Uppsala bli mer varierat, med fler hyresrätter i områden som domineras av bostadsrätter och vice versa.Uppsala ska ständigt utvecklas. Genom att bygga fler bostäder och arbetsplatser i kommunen ger vi fler möjligheten att tacka ja till en plats på sin drömutbildning eller ta nästa steg i sin karriär.

Byggandet måste dock ske med omsorg och eftertanke. Vi vill inte bara bygga ett Uppsala där människor bor, vi vill bygga ett Uppsala där människor trivs.

Våra efterkommande ska känna samma stolthet över det Uppsala vi bygger, som vi känner över det Uppsala som våra företrädare lämnat till oss.

Karin Ericsson
Ledamot plan- och byggnadsnämnden (C)

Jonas Petersson
Andre vice ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden (C)

Kristina Johnsson
Ledamot Uppsalahems styrelse (C)

Curt Malmenstedt
Vice ordförande Sport- och rekreations-fastigheters styrelse (C)

Stefan Hanna
Kommunalråd (C)

Mats Åhlund
Utskottsledare Centerpartiet Uppsalas samhällsbyggnadsutskott