Kulturen är som syre för oss människor. Det är nödvändigt att vi omges med olika kulturyttringar för att skapa livskvalitet. Det fina är att det inte går åt så mycket naturresurser och har så stor miljöpåverkan. Vilket innebär att den har stor potential för att få oss att må bättre, ung som gammal, utan att tära så mycket på miljön.

Kultur får oss att växa som människor och ger samhället nytt bränsle till att utvecklas. Det är därför angeläget att låta ett spännande och fritt kulturliv blomstra i Uppsala.

Det är samtidigt viktigt för att problemen kring klimatförändringarna gör att vi måste minska överkonsumtionen och människor behöver bygga sin tillvaro kring saker som inte förorenar och som påfrestar de ekosystem som vi är så beroende av.

Dessutom bygger kulturen broar mellan människor. Ett mångkulturellt samhälle blir rikare och kultur hjälper samtidigt till att skapa förståelse mellan olika kulturer. Mer resurser behövs därför till kulturen, det tjänar alla på.

Vi vill att Uppsala ska bli mångkulturens stad. En stad med ett rikt konstliv, musikliv, teater och dans, litteratur och poesi.

Alla dessa konstarter gynnas av studieförbunden. Vi vill därför att stödet till studieförbunden ska utökas. Ett till sätt att gynna det fria kulturlivet är att skapa fler alternativa scener för fria grupper och att ha ett rikt alteljéstöd till konstnärer. Detta vill vi göra. Vi vill också gynna kulturskolor och mer kultur i skolan.

Skapande skola kan utvecklas ytterligare, och vi bör jobba med fler arenor för ungdomskulturen för att gynna de kulturella yttringar som ungdomar i dag använder sig av på olika sätt.

Vänsterpartiet beslutade på sin senaste kongress att vi ska verka för att gratis kulturskola införs i alla delar av landet, vilket är ett bra sätt att öka livskvaliteten för alla barn, oavsett föräldrars inkomster.

Det kostar en del till en början, men verkar förebyggande då barn med en rik fritid mår bättre och genom detta har möjlighet att klara av vardagen. I dag har de ekonomiska klyftorna djupnat mellan barn, och det är viktigt att motverka att det bli stor skillnad i uppväxtförhållanden. Där spelar kulturen och fritidssysselsättningen en viktig roll. Kulturen är en oumbärlig del av vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet har tagit fram ett kulturprogram som heter Kulturkompassen, där vi bland annat pekar på att en kulturlag behövs för att höja kulturens status. Vi vill tydligare definiera det offentliga finansieringsansvaret på nationell, regional och lokal nivå. Kulturen ska inte styras av marknaden utan ska vara fri från yttre påverkan.

Det är också nödvändigt att se till att det finns en kulturell infrastruktur i hela landet. Där ingår rimliga förutsättningar för konstnärerna att verka. I denna infrastruktur ingår lokaler, förmedlare, arrangörer, pedagoger och ny teknik. Det behövs en kontinuitet i kulturstödet, då det måste finnas en fast ekonomisk grund för att upprätthålla dessa vägar till kulturen.

Alla, oavsett inkomst, ska ha tillgång till kulturupplevelser och möjligheter att utöva kultur. Erfarenheter och nya idéer byts ständigt i kontakter mellan både amatörer och professionella. Detta kan utökas från unga år med hjälp av en väl utvecklad kulturskola. Vi vilI att det i framtiden ska finnas en avgiftsfri kulturskola i alla kommuner. Kultur är en rättighet för alla, alla ska ha tillgång till kultur!

Emma Wallrup

ersättare (V) i kommunstyrelsen

Aynur Beydogan

styrelsen Vänsterpartiet Uppsala

Jeanette Escanilla

distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Bengt Berg

riksdagsledamot (V) kulturutskottet

Ulla-Stina Claeson

vice ordf (V) kulturnämnden Uppsala

UNT 8/9 2012