Det är välbehövligt. Personalflykten och personalbristen är den främsta orsaken till den otillräckliga vård vi har i dag. Nu får vi chansen att vidta nödvändiga åtgärder som kan förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen och samtidigt ge möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling. Genom en höjd grundbemanning blir arbetsbelastningen lägre samtidigt som verksamheterna blir mer flexibla och hållbara. En annan positiv effekt är bättre förutsättningar för en rimlig sommarplanering.

Det behövs inte bara satsningar på ny personal med bra ingångslöner och god introduktion utan också på de som redan jobbat ett tag. Kompetensen behöver upprätthållas och utvecklas och det bör ske på ett systematiskt och regelbundet sätt. Det måste också finnas en löneutveckling även för de som arbetat länge.

Det saknas specialistutbildade sjuksköterskor inom flera områden och därför bör regionen stimulera till vidareutbildning. Regionen ska stå för lön under utbildning och det ska synas i lönekuvertet när utbildningen är klar.

Nu är det bara 15 månader kvar till nästa val. Tyvärr har inte mycket hänt under de senaste åren vad gäller att förbättra personalsituationen eller att korta vårdköerna. När nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet på regionfullmäktige lägger sitt budgetförslag för Region Uppsala inför 2018 är det bara att konstatera att det finns väldigt få konkreta förslag för att öka vårdkapaciteten och för en förbättrad personalpolitik.

Vänsterpartiet har i sitt alternativa budgetförslag utgått främst från det stora vårdbehovet och lägger 105 miljoner kronor mer för att långsiktigt öka personalbemanningen och förstärka vården.

Vänsterpartiet säger nej till ytterligare effektiviseringskrav på primärvården och därmed blir det en förstärkning med 13 miljoner. Till det en satsning på 15 miljoner till primärvård och psykiatri för arbetet mot psykisk ohälsa. För övriga delar av vården vill Vänsterpartiet att frigjorda resurser på totalt 77 miljoner genom olika effektiviseringar, går tillbaka till vården för riktade och långvariga insatser för att stärka personalen och korta köerna.

Det är uppenbart att det behövs mer resurser för mer personal och för mer vård. Trots att fler får vård räcker det inte till för att både korta de långa vårdköerna och att täcka för befolkningsökningen i länet. Mer än 11 500 väntar på besök hos specialistläkare och mer än 4 200 väntar på operation/behandling. Och alldeles för många av dessa får vänta allt för länge på vård.

Det finns i dagsläget ingen analys som visar hur mycket mer vård som behöver produceras för att klara vårdgarantin och kommande vårdbehov.

Vad vi vet är att fem till tio procent av vårdplatserna på Akademiska sjukhuset är stängda på grund av personalbrist. Det fattas cirka 100 sjuksköterskor och runt tio specialistläkare. Kan dessa vårdplatser bemannas och öppna har vi kommit en bra bit på väg. Men den stora förändringen som måste till är samarbetet mellan kommunerna och regionen kring äldre och multisjuka där mer kan och ska göras i det egna boendet. Utvecklingen av närvårdsarbetet har varit trögt och här måste det till politisk vilja, politisk styrning och resursförstärkningar. På så sätt avlastar vi både sjukhusen och primärvården och patienterna får en bättre vård på rätt nivå.

Klimathotet är verkligt och överhängande. Kollektivtrafiken lyckas inte konkurrera tillräckligt bra med bilen. Det är allvarligt när det kollektiva resandet till och från Storvreta minskar med tio procent som en effekt av kraftigt höjda kostnader för resandet.

Vänsterpartiet säger nej till de föreslagna taxehöjningarna. Biljettpriserna borde snarare sänkas och zonindelningen ses över och utgå ifrån största möjliga miljöeffekt.

Vänsterpartiet vet att det ekonomiska läget framöver är ansträngt. Men vården räcker inte till i dag och vårdbehoven ökar. Samtidigt måste regionen ta sitt ansvar för att möta klimathotet. Med ökade statsbidrag förbättras den ekonomiska situationen men Vänsterpartiet föreslår också en skattehöjning på 20 öre. Vi kan inte spara oss till kortare köer och inte heller till fler kollektivtrafikresande. Vänsterpartiet lägger ett ansvarsfullt budgetförslag som utgår från den krassa verkligheten.

Sören Bergqvist, regionråd (V) och ledamot regionstyrelsen

Sofia Rogozinska, ersättare (V) regionstyrelsen