Bakterien är en av många multiresistenta bakterier, som vården står allt mer maktlös inför. Inom EU beräknas 25 000 personer avlida varje år sedan de har blivit smittade av multiresistenta bakterier. Enbart sjukvårdskostnaderna beräknas till minst 1,5 miljarder euro per år.

Ändå tas inte tillräckliga krafttag mot problemet. Överförskrivningen av antibiotika fortsätter. Läkemedelsbolagen är inte särskilt intresserade att ta fram ny och kraftfull antibiotika som skulle kunna vara verksam. Men det kanske viktigaste av allt är att gemene man, politiker och vårdpersonal inte är tillräckligt rädda för utvecklingen.

Multiresistenta bakterier finns överallt, även där de inte borde finnas som på sjukhus. Undermåliga hygienrutiner, otillräckliga klädkoder och en för nonchalant inställning till problemet bland sjukhuspersonal har bidragit till att smittan fått spridning i många länder.

Artikelbild

Emma Wange

I Sverige tas problemet på relativt stort allvar, men det finns fortfarande mycket att göra. Enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, följer exempelvis endast 64 procent av vårdpersonalen inom landstingen samtliga hygien- och klädregler. Personalen har dock blivit bättre. Andelen som följer reglerna har ökat med åtta procentenheter sedan förra mätningen.

Men det räcker inte. Det är inte för mycket att begära att vårdpersonalen följer gällande regler. Det gäller inte minst många läkare, som har haft synnerligen svårt att göra sig av med sina vita rockar. Av hygienskäl är de inte längre tillåtna i samband med patientarbete. Men avskaffandet av de vita rockarna har inte setts med blida ögon från läkarhåll, inte minst för att det inte längre går lika lätt att identifiera läkare som just läkare.

På Akademiska sjukhuset har, man nyligen försökt lösa detta problem. Personalen har försetts med färgkodade märken som signalerar deras yrkestillhörighet. Rött för läkare, blått för sjuksköterskor och grönt för undersköterskor. Märkena har kanske inte har ett lika starkt symbolvärde som den vita rocken, men de sprider till skillnad från rocken inte lika många bakterier. Valet borde inte vara så svårt. Läkare ska lindra och bota sjukdom – inte sprida den.