GENMÄLE på Eva Alsén Eklöfs replik 20/2.
Eva Alsén Eklöf (EAE), ordförande i HRF, ställer fem krav på förbättringar inom hörselrehabiliteringen och vi vill svara på de krav hon ställer:

EAE: Förstärk hörcentralen med en extra pott just nu!
SVAR: Hörcentralen kommer under våren 2012 att få tillskott med tre audionomer, vilket kommer att öka tillgängligheten och korta väntetiderna.

EAE: Inför jouröppet minst tre dagar i veckan på Hörcentralen för gravt hörselskadade! SVAR: Hörcentralen erbjuder tidbokade servicebesök varje dag, både förmiddag och eftermiddag. Det innebär en större flexibilitet och en ökad möjlighet att kunna planera sitt besök, mot tidigare då det bara var jouröppet tre förmiddagar i veckan.

EAE: Inför akuttider samma dag med tidsbeställning per telefon för yrkesverksamma! SVAR: Hörcentralen gör en behovsbedömning och personer med akuta behov ges förtur. På så sätt försöker vi säkerställa att ingen ska behöva exempelvis sjukskriva sig.

EAE: Kräv att alla audionommottagningar ska ha jouröppet minst tre dagar i veckan och möjlighet för yrkesverksamma att få en bokad akuttid samma dag!
SVAR: Tillgängligheten för yrkesverksamma har förbättrats eftersom det för närvarande finns åtta valbara audionommottagningar i vårt län och tre i Stockholms län. Samtidigt vill vi poängtera att om det finns behov av ändringar i hur verksamheterna jobbar i dag kan justeringar komma att göras. I syfte att förbättra och utveckla servicen har vi i dag en servicetjänst för Vårdval hörsel. Tjänsten nås via telefon och e-postbrevlåda.

EAE: Ge också gravt hörselskadade frihet att välja hörselvård. Låt oss välja mellan Stockholm och Uppsala!
SVAR: Brukare med remiss har rätt att söka fördjupad hörselvård utanför länet, enligt ett så kallat mellanlänsavtal. Det finns brukare i vårt län som redan i dag besöker mottagningar i Gävle och Stockholm.

Sedan vårdval hörsel infördes har brister i informationen uppdagats. Det har visat sig att brukare som redan innan vårdvalet var ”inne i systemet” inte fått information om att de kan vända sig till vårdgarantienheten för att söka vård utanför länet. Informationen har endast getts till nya brukare. Vi beklagar att informationen inte nått alla.

Miriam Eriksson (KD)
ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Robin Kronvall (M)
vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen