Är det inte dålig samhällsekonomi att inte införa nolltaxa i kollektiv­trafiken?
Problemet är att resande med kollektivtrafik inte ökar i den takt som har eftersträvats. Följden är en ökande trafik och med den mer utsläpp, dålig framkomlighet och fler trafikolyckor.
Här följer en uppskattning av följderna om nolltaxa i kollektivtrafiken införs. Värden är tagna från 2010:
Med UL:s biljettintäkter minus kostnader blir det ungefär 239 miljoner kronor som ska kompenseras. En studie av de totala kostnaderna för vägtrafikolyckor genomförd av Lunds Tekniska Högskola (Bulletin 208, Kommunalekonomiska konsekvenser till följd av trafikolyckor) visar att länets kostnader för trafikdödade och skadade 2010 blev ungefär 660 miljoner kronor.
Om 20 procent av bilisterna tar bussen i stället för egna fordon, minskar följaktligen kostnaderna för olycksoffer med motsvarande 132 miljoner kronor. Framkomligheten ökar med 20 procent och utsläppen minskar lika mycket.

Lägger man UL:s kostnad 239 miljoner kronor på skattebetalarna och minskar med kostnaden för trafik­offer 132 miljoner kronor felas det endast 107 miljoner kronor, som kan inrymmas i landstingets felprognoser som var plus 151 miljoner 2010, och minus 115 miljoner 2011.
På längre sikt kan medborgarna gynnas av bättre levnadsförhållanden som kan vara svårt att värdera i kronor och ören. En sammanfattning av nolltaxans fördelare: ökat resande med kollektivtrafik, ökad framkomlighet, bättre miljö och minskat antal trafikoffer. Kan nolltaxa vara ett alternativ till vägtullar och straffskatter?

Dick Åhman
Alunda