Det strömmar in reaktioner om fallet ”Nora” och politikers ansvar för det som hänt och jag är lika upprörd som alla andra. För ett år sedan fick jag signaler om brister hos Närpsykiatri AB från företrädare för Akademiska sjukhuset och Enköpings kommun. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen stod inför att förlänga ett avtal med Ola Gefvert så jag ställde frågor kring verksamheten. På styrelsesammanträdena i mars, april och maj diskuterades Närpsykiatrin och Gefvert besökte styrelsen vid ett tillfälle. Han lämnade in en begäran om extra ersättning på närmare en miljon, delvis retroaktivt, för behandling av en patientgrupp som han tog emot men inte ansåg omfattas av gällande avtal.

Jag var öppet kritisk till hans beräkningar eftersom de inte höll måttet. I samma veva granskade styrelsen den målrelaterade ersättningen för alla vårdgivare. Det visade sig att fyra av femton mål var uppfyllda i Närpsykiatrin. Jag ifrågasatte kvaliteten i verksamheten men utan att få gehör från den borgerliga majoriteten. På en direkt fråga om det fanns några klagomål fick jag svar att patienterna är nöjda och samarbetet med kommunen fungerar bra. Däremot kunde journalföring och dokumentationen bli bättre. Sanningen var att flertalet anmälningar och klagomål redan då kommit till patientnämnden, Socialstyrelsen och landstinget samt att Enköpings kommun framfört skriftlig kritik i januari som diariefördes först fem månader senare. Det fanns även anledning att ifrågasätta om bemanning och personalkompetensen stämde med vad som var avtalat.

Den juridiska enheten på landstinget drog i bromsen i slutet av maj och sa att extra ersättning utan grund inte kunde göras till ett privat företag. Gefvert sade upp avtalet som han ansåg vara olönsamt och tvingade därför fram en ny upphandling som öppnar för nya villkor och högre ersättning. Upphandlingen ska vara klar om två veckor och det finns all anledning att bevaka den noga.
Det är anmärkningsvärt att allvarlig och omfattande kritik synliggörs först när en grävande journalist ställer frågor. Socialstyrelsen skriver att ”bemötandet brister i respekt för patienten” och att den vård som tillämpas ”inte grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Enköpings kommun skriver att de ”bevittnat dåligt bemötande mot patienter”, ”kränkande kommentarer, nedvärderingar och lynnighet”, ”oetiskt uppträdande så som flörtigt beteende” och att patienter efter ett enda möte fått en ny diagnos som kan ifrågasättas.
Hur ska jag som oppositionspolitiker kunna lita på den information jag får på styrelsen när alla pusselbitar inte presenteras? Vilket förtroende kan man ha för landstinget och politikers förmåga att styra och fatta underbyggda beslut när det brister på så elementär nivå? Det som framkommit är skrämmande.

Jag ska inte behöva leka detektiv för att få veta sanningen och den borgerliga majoriteten kan inte gömma sig bakom tjänstemän när systematiska brister i granskning och uppföljning av vårdgivare uppdagas. Landstinget har det största ansvaret i att utöva tillsyn av hälso- och sjukvården. Det ansvaret tar den borgerliga majoriteten inte på allvar. Förtroendet för landstinget och vården har skadats. Det är beklagligt när patienter far illa.

Vivianne Macdisi (S)
andre  vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen