SVAR på Otto Cars insändare 30/1.
Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, framhåller i insändaren att färre vårdplatser på Akademiska sjukhuset riskerar att försämra patientsäkerheten, bland annat genom ökad risk för spridning av svårbehandlade infektioner och resistenta bakterier när patienter måste vårdas på andra avdelningar än infektion.
Otto Cars lyfter en rad viktiga frågor i vården som vi arbetar med och är engagerade i. Vi skulle aldrig stå bakom förändringar som skadar patientsäkerheten.

Smittsamma patienter, till exempel patienter med resistenta bakterier, kommer även i fortsättningen att kunna vårdas i enkelrum/isoleringsrum i samma utsträckning som tidigare så att smittspridning kan förhindra. Men skillnaden kan i vissa fall bli att vården förläggs till andra enheter, då med konsultstöd från specialistläkare inom infektion. När en omfattande renovering av sjukhuset nu påbörjas kommer samtliga rum att bli enkelrum.
Det görs av patientsäkerhetsskäl, bland annat för att minska risken för smittspridning. Samma ambition gäller för hela sjukhusets om- och nybyggnation.

Akademiska har 1 050 vårdplatser. Trots att platserna minskat under flera år kan sjukhuset producera mer vård än någonsin. Det hänger samman med den medicinska och tekniska utvecklingen som lett till allt kortare vårdtider.
Tack vare de senaste årens utveckling av nya medicinska behandlingsmetoder kan allt fler operationer numera göras i dagkirurgi. Det kortar vårdtiderna. Nyutvecklade läkemedel, bland annat mot reumatiska sjukdomar, medför också att färre patienter behöver läggas in och att vårdtiderna för inneliggande patienter kan kortas.

Den minskning av det totala antalet vårdplatser med 45-50 som sjukhuset nu står inför är ett led i åtgärdsprogrammet för en ekonomi i balans. Utgifterna ska i år minska med 220 miljoner kronor. 36 av dessa vårdplatser avvecklades redan under hösten 2012. Avsikten är inte att Akademiska ska ta emot och behandla färre patienter, inte heller att patienterna ska få sämre omhändertagande och vård.

Både i Sverige och utomlands organiseras vården allt mer runt patienterna för att undvika omflyttningar. Ett exempel på detta är den aktuella frågan om vårdplatser inom infektion. Nu överförs ansvaret för tio vårdplatser till en avdelning inom intern- och lungmedicin.
Tanken är att även icke smittosamma patienter med en infektion ska kunna vårdas där, vid behov med konsultstöd från specialister inom exempelvis infektion. För äldre patienter, som också har andra sjukdomar, kan en sådan ny vårdform innebära en förbättring. Redan i dag vårdas många icke smittsamma infektionspatienter på andra avdelningar, exempelvis inom kvinnosjukvården.
Vi ska självfallet följa upp utfallet av de förändringar som nu genomförs både vad gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vårt uppdrag är att upprätthålla patientsäkerhet, vårdkvalitet och en god arbetsmiljö.

Björn Ragnarsson
biträdande sjukhusdirektör
Björn Eriksson
chef för medicin- och thoraxdivisionen
Göran Günther
verksamhetschef för infektion
Mikael Köhler
verksamhetschef för internmedicin