Johan föddes 1960 i Stockholm och växte upp på en rad olika platser. Efter geovetarexamen i Stockholm påbörjade Johan sin karriär inom svensk och internationell naturvård. Han jobbade vid länsstyrelse, kommun och Naturvårdsverket innan han 1988 fick anställning vid miljödepartementet.

Tillsammans med juristen Ulf Svensson vid UD spelade Johan en mycket viktig roll i att formulera och driva igenom konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Johan var mycket skicklig i att navigera i svåra frågor och förblev svensk representant för regeringen i många internationella förhandlingar om biodiversitet även efter att han lämnat regeringskansliet.

Efter tio år vid miljödepartementet gick Johan vidare till Naturvårdsverket, där han så småningom blev biträdande avdelningsdirektör för naturresursavdelningen.

Så dök 2007 ”ett av Naturvårdssveriges mest intressanta jobb” upp, nämligen som chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Johan började i september och gav sig med stor entusiasm i kast med att utveckla verksamheten både inom ArtDatabanken och inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. Bland annat Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna var en stor uppgift som Johan aktivt arbetade med.

I april 2013 blev Johan administrativ chef vid Naturhistoriska Riksmuseet. Under sommaren 2016 fick han beskedet att han drabbats av en obotlig sjukdom. Likväl åkte han till Internationella Naturvårdsunionens världskongress på Hawaii i september och fortsatte, trots snabbt försämrad hälsa, att jobba under hela våren 2017.

Johan hade ett starkt intresse för de globala frågorna och för arter och ekosystem i relation till jord- och skogsbruk. Han var mån om att låta alla få komma till tals och var en person som man alltid kunde lita på.