Publicerad: 2011-10-10 08:01, senaste uppdaterad: 2011-10-10 21:10
Läs upp

Personal kan tvingas anmäla mobbning

Okända fall av mobbningar och trakasserier vid Uppsalas grundskolor ska bli kända för Skolinspektionen och utredas. Rektorer ska bli skyldiga att anmäla allvarliga händelser, enligt ett nytt förslag.

600 ANMÄLNINGAR OM KRÄNKANDE BEHANDLING

Skolinspektionen och barn- och elevombudet, BEO, fick in över 2 200 anmälningar mot upplevda missförhållanden i landets skolor förra året. Cirka 600 av anmälningarna handlade om kränkande behandling.

Av de ärenden som avgjordes förra året riktades kritik mot skolor i 183 fall som rörde kränkningar. Andra anmälningar kan handla om elevinflytandet, skolhälsovården eller informationen mellan hem och skola.

Av alla anmälningar om kränkande behandling rörde 39 av dessa skolor i Uppsala län, varav 25 i Uppsala kommun. Två prövade ärenden ledde till kritik mot Uppsalaskolor förra året.I dag finns det ingen skyldighet för skolpersonal att anmäla mobbning och andra missförhållanden till Skolinspektionen. Förslaget som nu är ute på remiss innebär att skolpersonal skulle bli skyldig att anmäla missförhållanden till sin rektor. Därefter ska rektorn anmäla allvarliga händelser vidare till Skolinspektionen.

En skyldighet att anmäla skulle bidra till mer trygghet för barnen, menar utredarna inom utbildningsdepartementet. Tillsynsmyndigheten, Skolinspektionen, skulle dessutom få ett bättre underlag för sina verksamhetstillsyner. Lisa Wolf, rektor vid Eriksbergsskolan med elever i årskurs 7-9, är tveksam till förslaget.
- Det är bra att man försöker fånga upp alla missförhållanden, men vi jobbar redan så omfattande med mobbningsfrågor på skolan. Frågan är om det är bäst att mobbning hanteras lokalt eller centralt. Det finns ju bättre kunskaper och insikter om enskilda händelser på det lokala planet.

Även Christer Jones, rektor på Vaksalaskolan med cirka 500 grundskoleelever, är skeptisk. Han vill hellre se en satsning på mer resurser till skolan för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning.
- Spontant känns förslaget mer som en kontrollapparat bara för att dokumentera än att komma till rätta med en händelse.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ställer sig positiv till utredningens förslag. Liksom utredningen ser man det som att skolvärlden får sin motsvarighet till vårdens Lex Sarah och Lex Maria. Förslaget välkomnas även av barn- och elevombudet Lars Arrhenius, som är en del av Skolinspektionen:
- Dagens system bygger på att det är föräldern eller eleven själv som anmäler. Här kan man fånga upp de situationer som annars inte skulle komma till vår kännedom. Det är ju inte alla elever som vågar anmäla mobbning.

I utredningen tar man upp det lojalitetsproblem som kan finnas med förslaget: det kan finnas situationer där det är svårt för en lärare att veta i vilken utsträckning det är möjligt att rikta kritik mot en arbetsgivare utan att riskera påföljder från arbetsgivarens sida. Lars Arrhenius tycker att det bästa vore om en lärare kan anmäla händelser direkt till Skolinspektionen. Utredningens förslag bygger dock på att det blir rektorn som får ansvaret att anmäla vidare till Skolinspektionen.

Förslaget väntas läggas fram i riksdagen under våren 2012.

Av: Daniel Jansson daniel.jansson@unt.se