Musikens Hus Vänner arbetade under många år för att Uppsala skulle få ett konserthus.

Uppsala konsert och kongress ska enligt vår mening vara en viktig tillgång för Uppsalas musik- och kulturliv. Vårt mål är att musikutbudet ska vara av högsta kvalitet och hålla en sådan bredd att vi kan locka hit framstående musiker och tillrest publik. Sedan huset invigdes har Musikens Hus Vänner högst substantiellt bidragit till programverksamheten genom att ge ekonomiska bidrag samt stipendier som sammanlagt uppgår till nära 18 miljoner kronor. Föreningen har nästan 500 medlemmar som alla vill att Uppsala ska ha ett rikt musikliv.

Sedan mitten av februari i år har UKK en tillfällig lösning av ledningsfunktionen sedan Magnus Bäckström lämnat chefskapet. När nu styrelsen efter ett drygt halvår inleder arbetet med att lösa chefsfrågan är utgångspunkten, enligt vad som rapporterats i UNT 2 oktober, att ledarskapet ska delas av en verkställande direktör och en konstnärlig ledare. Vidare uppges att man vill ha en vd på plats innan man börjar rekrytering av den konstnärlige ledaren. Den rekryteringen kan man komma att vänta med, enligt artikeln.

Detta beslut har så vitt känt inte föregåtts av någon djupare analys av vad det faktiskt kan innebära för verksamheten. Vilken relation och vilka befogenheter ska man ge en konstnärlig ledare? Och hur attraktivt skulle det bli att söka tjänsten som konstnärlig ledare på sådana premisser? Chansen att få sökande med hög kompetens och visioner blir rimligen betydligt mindre. Är det lämpligt att den som ska företräda kulturverksamheten och svara för visioner, relationer och övergripande struktur när det gäller musikutbudet är en person underställd vd?

En vanlig lösning när det gäller chefskapet på ett konserthus är att ledningen har en konstnärlig inriktning, vilken sedan kompletteras av andras kompetens inom olika områden. Som jämförelse kan nämnas att så är fallet på Uppsala Stadsteater där teaterchefen med stor framgång uppbär det fulla ansvaret.

Det som nu framkommit om styrelsens planer för Uppsala konsert och kongress inger farhågor. Det enda som redovisats är att man vill öka intäkterna. Konsekvenserna av ett delat ledarskap måste analyseras. Vilka fördelar kan vinnas? Vilka är nackdelarna? Vilken är den långsiktiga strategin? Musiklivet i UKK får inte komma i andra hand! För att skapa ett attraktivt konserthus krävs en kunnig och visionär ledning med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk. Musikens Hus Vänner anser det vara angeläget att UKK ska erbjuda musikupplevelser med stor bredd och hög kvalitet också i framtiden.