Upplands-Bro och Håbo kommuner liksom Kommunalförbundet Norrvatten framförde liksom flera privatpersoner med lantbruk och bostäder starka invändningar mot det miljötillstånd för skjutfältet som miljöprövningsdelegationen i Uppsala län meddelade i maj 2012. För många skjutdagar och för mycket och för grov ammunition ansåg de som inte direkt talade för att skjutfältet bör stängas helt.

Försvarsmakten hävdade i sin tur att det var alltför få skjutdagar och alltför begränsad mängd ammunition som miljötillståndet medger. En konsult från FOI lade också fram en rapport som skulle visa att riskerna för att Mälarens vatten ska förgiftas av blyföroreningar på grund av skjutfältet är i det närmaste obefintliga.

Mark- och miljödomstolens fyra ledamöter med rådmannen Inge Karlström som ordförande kommer att utifrån skriftliga och muntliga synpunkter som lämnats att avge ett yttrande tidigast i mitten av april. Deras förslag till beslut angående överklagandena av miljötillståndet lämnas sedan till Miljödepartementet, och regeringen fattar därefter beslut.