Små justeringar i tillståndsansökan för skjutövningar, men löften om förbättrad information till kringboende och andra som kan beröras av Försvarsmaktens övningar på Veckholms skjutfält i södra Trögden utanför Enköping. Det var den bedömning av försvarets komplettering av sin ansökan om miljötillstånd för skjutfältet som länsstyrelsens handläggare vid miljöskyddsenheten, Lars Andersson, gjorde på fredagen.

De många protester och frågor som kommit från såväl privatpersoner som bor nära skjutfältet som från berörda kommuner efter att de fått klart för sig att försvaret begärt en väsentligt ökad ram för användningen av Veckholms skjutfält, gjorde att länsstyrelsen i Uppsala beslutade begära in kompletteringarna av ansökan, och också att en ny kungörelse av den ska göras. I och med kungörelsen kommer alla berörda parter att få möjlighet att yttra sig över det sökta miljötillståndet, och den kommer också att gå på remiss till berörda kommuner, Enköping, Håbo och Upplands-Bro.

Av den första ansökan som Försvarsmakten lämnade till länsstyrelsen redan 2008 framgick att antalet skjutdagar i Veckholm skulle kunna ökas drastiskt jämfört med 2004, det år som angivits som jämförelse. Ökningen gällde också antalet skott framför allt med grov ammunition och också antalet sprängladdningar. Antalet helgdagar som övningar skulle kunna genomföras ökades även det betydligt. I det kompletterande underlaget har försvaret nu skrivit in att ingen skjutning med 20 mm eller grövre kalibrar ska ske helgnätter, och inte några sprängningar på nätter eller helgaftnar. Däremot vill man ha tillstånd för sprängningsövningar på vardagskvällar, och för enstaka sprängningar under helger.

Kungörelsen kommer att annonseras i början av december.
– Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation kommer inte att fatta beslut om ansökan förrän nästa år då yttranden kommit in och sammanställts, och försvaret haft tillfälle att yttra sig över detta. Om delegationens beslut sedan överklagas går det till miljödomstolen som gör ett förslag till beslut och lämnar avgörandet direkt till regeringen eftersom det gäller Försvarsmakten, sade Lars Andersson på fredagen.