Den ständiga ökningen av hemtjänsttimmar inom kommunen har gjort att en diskussion förts i vård- och omsorgsnämnden om det är möjligt att vara mer restriktiv med hemtjänst och istället hänvisa till särskilt boende.

Nu har beslut tagits om att införa ett tak på 150 timmar i månaden för hemtjänst. Om antalet timmar överstiger 150 blir kostnaden för hemtjänsten högre än för en särskild boendeplats.

­– Men det handlar inte bara om att vara kostnadseffektiv. Vi gör det här av tre anledningar, ett anhörigperspektiv, ett vård och trygghetsperspektiv och av ekonomiska skäl, säger Solweig Sundblad (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ingen kommer dock att tvingas till ett omvårdnadsboende mot sin vilja. En individuell bedömning görs av varje fall.

– Det handlar om riktlinjer som underlättar arbetet för biståndshandläggarna, säger Solweig Sundblad.

Ett beslut av en biståndshandläggare går även att överklaga till förvaltningsrätten.

En liknande modell har införts i Uppsala kommun och vård- och omsorgsförvaltningen har varit i kontakt med Uppsala kommun i frågan.

– Uppsala hade inga problem, överklagandena var få, säger Solweig Sundblad.

En oro finns dock från förvaltningens sida att modellen kan ge fler överklaganden och därmed öka belastningen på handläggarna. Kvarboendeprincipen och självbestämmandeprincipen är även två grundläggande principer inom svensk äldreomsorg.