Diskussionen uppstod alldeles innan fullmäktige skulle avslutas i tisdags kväll. På den sista punkten ”Anmälningsärenden” föredrog David Olsson controller Åsa Nylanders översyn och framhöll att den av socialdemokraterna aktualiserade utredningen just visade att det inte finns för många chefer.
Utredningen är märkvärdig så tillvida att den å ena sidan slår fast att det är för många chefer i förhållande till antalet anställda, vilket är ett mått som brukar användas, men å andra sidan hänvisar den också till att alla kommuner är unika och att det är svårt att jämföra.
Kurt-Rikard Lindgren kunde inte låta David Olssons trosvisshet i frågan stå oemotsagd:
– Jag måste säga att jag tycker mycket om och uppskattar vår controller, men den här översynen har brister och slutledningen att chefernas antal är rimligt kan man faktiskt inte dra av det här materialet.