I ett brev till Fortifikationsverket erbjuder sig Vi i Gysinge att underhålla broarna om Sandvikens kommun åtar sig ägaransvaret, men verket vill att också Heby och Gävle kommuner blir delägare. ”Gysinge är en turistort och vi anser broarna bör bevaras och i framtiden ingå i vandringslederna som finns i trakten och som mynnar i Färnebofjärdens nationalpark”, skriver Vi i Gysinge i brevet.

Tanken är att broarna som är byggda i stål på stenfundament skall göras säkra för fotgängare och cyklister. Broarna anses inte ha några stora problem med rost. Det är i år 50 år sedan det sista tåget på linjen Sala-Gysinge-Gävle rullade över broarna. Under kalla kriget ägdes de av Försvarsmakten som planerade använda dem som reservtransportsled i händelse av ofred. Men nu är Försvarsgrenarna nedrustade och på senare år har ägandet övertagits av Fortifikationsverket.
– Men vi har inte råd att underhålla dem och i snart sex år har vi försökt att hitta en ny stabil ägare. Som jag ser det borde också Heby och Gävle kommuner bli delägare i dem, då de har en bro vardera inom sina domäner. Ställer de tre berörda kommunerna upp som ägare är det fullt tillfredsställande att föreningen Vi i Gysinge sköter underhållet, säger Hans Lidström, talesman på Fortifikationsverket.
– Att överlåta broarna till en förening är ingen framkomlig väg, det riskerar bara bli en temporärt. Vi vill ha en långsiktig lösning på ägarfrågan.

Enligt uppgift har både Heby och Gävle kommuner uttalat sig i positiva ordalag att bli delägare i broarna, däremot har Sandvikens kommun ännu inte gett någon uppfattning till känna. Överlåtelsesumman blir symbolisk. Fortifikationsverket lovar att ställa en miljon kronor till förfogande för de nya ägarna, även Riksantikvarieämbetet är beredda att ställa upp med lika mycket pengar. Företaget Gysinge Kulturbygg förbereder just nu en offert för att byta träslipers på broarna. Därutöver behöver en del träreglar bytas och säkerhetsräcken angöras.

Hans Lidström säger att verket behöver ett relativt snabbt besked från de tre kommunerna om de åtar sig ägaransvaret.
– Deadline var i december. Lyckas det inte att få en ny stark offentlig ägare kommer broarna att rivas före vintern, säger Hans Lidström