Tegelbacken i Heby och Tallgården i Östervåla måste på sikt avvecklas som äldreboenden då lokalerna inte håller måttet. De kommer att behöva ersättas med nybyggnationer som bör förläggas i närheten av bostäder som är eller kan bli trygghetsboenden för äldre. Liljebacken i Tärnsjö och Rungården i Morgongåva blir dock kvar som vård- och omsorgsboenden. Det är några av förslagen om den framtida äldreomsorgen som en parlamentarisk arbetsgrupp enats om.

Men det kanske viktigaste förslaget i utredningen är att göra det möjligt för äldre att kunna bo kvar hemma genom stödinsatser.
– Man vill bo i sitt eget hem också när man blivit gammal. Vi måste därför satsa på förebyggande åtgärder till exempel tekniska och praktiska hjälpmedel, men det är också viktigt att olika kommunala förvaltningar samverkar för att planera och göra utemiljön tillgängligare och trygg med belysta promenadvägar och bänkar att vila på till exempel, säger äldre- och omsorgsbredningens ordförande Margareta Gadde Jennische (M), som också varit ordförande i framtidsutredningen.

Utredningen föreslår också att taxorna för färdtjänst när äldre behöver ta sig till kommunala aktiviteter ses över.
– I dag är den så hög att många tvingas dra in på resorna. Jag vet att det förekommer att äldre avstår den utmärkta dagverksamheten för dementa på Liljebacken i Tärnsjö av det skälet. Vi behöver nog en specialtaxa för äldre i färdtjänsten, kommunen är stor till ytan och har åtta tätorter.

Det finns, visar utredningen, en brytpunkt då hemtjänst blir dyrare än institutionsboende. För äldre som är i behov av stöd, tillsyn och omvårdnad behöver det därför byggas ett nytt vård- och omsorgsboenden, ett i den norra och ett i den södra kommundelen som kompletterar de som finns i Tärnsjö och Morgongåva. I Östervåla finns det redan bra tillgång på trygghetsboenden med hemtjänst vid Tallgården.
– Det är en viktig poäng, därför är det min uppfattning att borde vi riva Tallgården och där bygga ett modernt vård- och omsorgsboende. Då kan personal och lokaler användas effektivare. I södra delen är det sämre beställt med trygghetsboenden, och utredningen föreslår därför att Hebygårdar inrättar en speciell kö för äldre.

Även i Heby behöver alltså ett nytt vård- och omsorgsboende byggas, men var lämnar utredningen öppet, liksom vad utdömda Tegelbacken kan användas till.
– Vi får också Kvarnängen i Östervåla, som saknar kök, över i den modell vi skissat och båda dess boenden skulle kunna användas till trygghetsboenden för äldre men också för yngre med behov av särskilda stöd, säger Margareta Gadde Jennische.

Hon håller öppet för vem som skall bygga och driva äldreboendena.
– Det kan vara kommunen, privat eller ideella intressenter, säger hon.