Arealerna som tillståndsansökan gäller är för stora och effekterna av årligen återkommande bekämpning av stickmyggorna inte tillräckligt utredda för att Naturvårdsverket anser sig kunna fatta beslutet.
Nedre Dalälvens Utvecklings AB  har i år begärt att få bespruta drygt 9 200 hektar med det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G från helikopter.

En tredjedel av arealen ingår i 14 olika Natura 2000-områden. Arealen har ökat år från år sedan det första året då bekämpning genomfördes, och de eventuellt långsiktiga och kumulativa effekterna av bekämpningen är oklara, anser Naturvårdsverket.
För att tillstånd ska ges krävs stora myggproblem, och stort anser verket det vara om det någon gång de senaste tio åren under en fällnatt samlats in 5000 myggor.

Vilket departement som i år kommer att ta sig an beslutet om myggbekämpning är oklart enligt vad som framkommit i tidigare rapportering i UNT. Men Naturvårdsverket har ställt sin hemställan till Miljödepartementet i år liksom tidigare.