I dag fredag presenterades en statlig utredning om bostadsbyggande där Alsike och Nydal är två av platserna. Där kan 22000 bostäder komma att byggas under de kommande 20 åren. Förutsättningen för att det ska bli av är att Trafikverkets förslag om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm går igenom.

Läs mer: Klar för fyrspår förbi Alsike

Klas Bergström (M) ordförande i Knivstas kommunstyrelse tror att chanserna är stora för att en station i Alsike blir av och därmed även nya bostäder. Nu ska Knivsta kommun förhandla med Johan Edstav, regeringens samordnare för större samlade exploateringar.

– Jag är inte klar över vilka krav som ställs på oss, exakt hur många bostäder och när de ska stå klara. För oss är det både en planfråga och ett samtal med våra invånare, i vilken takt de kan acceptera att utvecklingen görs, säger Klas Bergström.

Går förhandlingarna som planerat kan bostäder och kollektivtrafik börja byggas parallellt någon gång i mitten på 2020-talet, enligt Johan Edstav.

I utvärderingen till utredningen ser man risker för att bostäderna kring området kring Nydal kan bli ett miljonprogramområde. Samtidigt pekar utredarna på att priserna kan bli så höga att det enbart lockar folk med pengar.

– Det finns ingen som är beredd att utveckla ett miljonprogramområde. Men det är självklart så att läget driver upp priserna. Det vi behöver jobba med är att det även finns bostäder för dem som inte har lika mycket pengar men hur det ska gå till kan jag inte svara på, säger Klas Bergström.

Redan nu finns en översiktsplan ute i kommunen på utställning, nästa steg är ett detaljplanarbete, som bland annat handlar om hur variationen av bostäderna kan komma att se ut.

Enligt Knivsta kommuns vision 2025 är målet att utveckla kommunen till en föregångskommun bland annat vad gäller miljön. Det går delvis stick i stäv med utredningen som tar upp att bostadsbyggandet bidrar till ökade utsläpp och att det finns stora risker med att arbetspendling till stor del ändå sker med bil.

– Jag menar att bostadsbyggande i stationsnära lägen är en stor miljöinsats. Bostäder behöver vi bygga och då är det smart att bygga där vi har god tillgång till kollektivtrafik, säger Klas Bergström.

Alsike tätort har i dag större andel småhus än flerbostadshus men den relationen är tänkt att jämnas ut och fler bostäder är i åtanke i området.

– Efter den så kallade sista etappen i Alsike är tanken att byggandet går vidare över järnvägen och sedan tillbaka mot Knivsta, Trunsta träsk och Gredelby hagar ska bli en central park mellan de olika områdena, men då handlar det om decennier framåt i tiden, säger Klas Bergström.