För första gången på sju år lyckas inte Östhammars kommun uppnå en budget i balans. Resultatet, som stannar på 0,5 miljoner kronor, orsakas av kostnadsökningar för kollektivtrafik, pensioner och semesterlöneskuld. Flera av dessa ökningar är av engångskaraktär, uppger kommunstyrelsen i en skrivelse till kommunfullmäktige.

Samtidigt flaggar kommunstyrelsen för att de närmaste åren, det vill säga 2012 och 2013, blir tuffa. För att möta kommande behov behöver kommunen uppnå ett överskott på 20 miljoner kronor per år. Dagens beräkningar visar att överskottet stannar på 3,7 miljoner kronor 2012 och på 0,1 miljoner kronor 2013. I årsredovisningen för 2011 heter det att ”kraftfulla effektivitetsåtgärder och strukturförändringar måste vidtas” för att klara en budget i balans.

Vad den ekonomiska situationen i parktiken innebär för kommunens verksamheter är för tidigt att säga, men kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) tror att konsekvenserna kan bli tuffa.
– Vi behöver ett överskott på 20 miljoner kronor per år för att stärka kommunens kapital och finansiera investeringar med egna medel, säger han.
Den bekymmersamma situationen innebär att Östhammars kommun måste göra en tydlig prioritering av förskola, skola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är de enda nämnder som får kompensation för pris- och löneökningar i år.
– Omsorgsbehoven och god kvalitet i skolan kommer vi inte undan, säger Jacob Spangenberg.

En av de stora utmaningarna Östhammars kommun är en befolkning som blir allt äldre. Det innebär att resurser behöver flyttas från förskola och skola till äldreomsorgen. Samtidigt är behoven av investeringar i infrastruktur och nya lokaler stora. Bland annat är flera skolor i dagsläget så pass slitna att renoveringar inte är aktuella. Kommunens simhallar behöver också renoveras. Simhallen i Alunda är redan stängd och det är i dagsläget oklart om den över huvudtaget öppnar igen.
– Vi måste fråga oss hur många simhallar vi behöver i framtiden, säger Jacob Spangenberg.

Samtidigt som Östhammar får en allt äldre befolkning befarar kommunstyrelsen dessutom att det blir svårare att rekrytera personal till vård och omsorg kommande år. Mycket pekar på att det också blir svårt att rekrytera akademiker med hög kompetens i framtiden. En samverkan med närliggande kommuner om personal kan därför bli aktuell.