På tisdagen inleddes huvudförhandlingen vid mark- och miljödomstolen i Nacka. Knappt ett hundratal personer fanns på plats, de flesta företrädde Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och olika myndigheter. Dagen inleddes lättsamt med att rättens ordförande Anders Lillienau tog upp praktiska frågor om lunchservering och parkeringstillstånd. Men sedan satte allvaret igång.

Anders Lillienau ställde två frågor till kärnbränsle­bolaget, där det enligt ­rätten behövs förtydligande: Vilket ansvar har tillståndshavare enligt miljö­balken för ett slutförvar av kärnbränsle efter förslutning? Behövs det i ett tillstånd någon reglering som avser tiden efter förslutning, och i så fall vilken? Det behöver belysas närmare, sa Anders Lillienau. SKB:s juridiska ombud svarade att man inte hade något omedelbart svar.

Kärnbränslebolaget presenterade sina yrkanden om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett kärnbränsleförvar i Forsmark, 500 meter under marken. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM redogjorde för sin egen granskningsprocess av SKB:s ansökan. Redan ifjol har myndigheten sagt att bolagets ansökan har förutsättningar att uppfylla myndighetens krav. Nu talade man om att man tillstyrkte ansökan.

– Vi har kritiskt granskat det underlag som SKB lämnat in, det är en ganska stor mängd rapporter och underlag, sa Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM.

Samtidigt som SSM sade sig vara nöjd med SKB:s säkerhetsredovisning nämndes att det finns en rad områden kvar att titta på.

– Vi väntar med slutligt ställningstagande för att se vad som eventuellt kan komma upp här i domstolen, sa Ansi Gerhardsson.

Flera miljöorganisationer fanns också på plats: Svenska naturskyddsföreningen, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Jordens vänner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Samtliga avstyrkte SKB:s slutförvarsansökan och det ifrågasattes hur SSM kunde godta att det finns osäkerhet kring bolagets metod. Michael Egan på SSM svarade att det handlar om att SSM gör en bedömning att SKB:s antaganden är "tillräckligt motiverade". Han nämnde också att myndigheten gör en stegvis prövning och senare kan sätta stopp för anläggningens uppförande.

Östhammars kommun företräddes av kommunalråden och strategienhetens chef Marie Berggren. Dessutom fanns juristen Malin Wikström med. Hon sa att Östhammars kommun i det här skedet av processen varken kan tillstyrka eller avstyrka SKB:s yrkanden:

– Kommunen vill bland annat invänta resultatet av den rådgivande folkomröstning som ska hållas i mars nästa år.

Hela förhandlingen beräknas ta fem veckor. I oktober kommer rätten att befinna sig i Gimo, Östhammars kommun, och även göra en syn i Forsmark där SKB vill uppföra kärnbränsleförvaret.SKB:s vd Eva Halldén var hoppfull när UNT talade med henne på tisdagen:

– Det här en stor dag för oss. Jag tror att det kommer att gå bra, vi har jobbat i 40 år baserat på samlad forskning och vi har gjort en komplett redovisning där vi visar att vi kan leva upp till de krav som ställs.

Naturskyddsföreningens miljöjurist Rebecca Nordenstam var inte imponerad av bolagets ansökan.

– Vi kan konstatera att det kvarstår många stora osäkerheter kring den metod som den sökande valt för slutförvaret. SKB har haft mycket lång tid på sig att ta fram en strålsäker metod, men trots det kan man inte visa att de här kopparkapslarna kommer att fungera på ett strålsäkert sätt.

I slutet av december väntas domstolen och SSM lämna sina yttranden yttrande till regeringen, som gör egen prövning och tar beslut om tillstånd. Östhammars kommuns ståndpunkt ska också hämtas in.