Det var i slutet av maj 2016 som kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektör Peter Nyberg i uppdrag att sondera terrängen och inleda förhandlingar med intressenter på marknaden. Men frågan om försäljning har dragit ut på tiden.

– Förhandlingarna är verkligen i slutskedet och jag räknar med att vi kan komma till kommunstyrelsen i januari med ett underlag för politikerna att ta ställning till, säger Peter Nyberg.

Kommunen vill att den som får överta Östhammars stadsnät erbjuder fiber till samtliga fastighetsägare i områden där projekt inte är igång redan. Men att fiber verkligen grävs till alla är inte säkert, åtminstone om intresset är lågt bland hushållen, säger Peter Nyberg.

Artikelbild

| May Strandberg, Östhammars konsumentrådgivare.

–  Det bygger på att någon aktör är beredd att ta ansvar för 100 procents tillgänglighet. Ju större krav vi ställer, desto lägre blir överlåtelsesumman för stadsnätet.

Om det blir en försäljning, när kan fibernätet vara helt utbyggt?

– Senast år 2020, men helst år 2019. Slutförhandlingen handlar om vad som är rimligt att effektuera för annan part, säger Peter Nyberg och tillägger att det för kunderna ska handla om "marknadsmässigt kampanjpris" vilket kan betyda runt 20 000 kronor.

Om kommunen beslutar att inte gå vidare med en försäljning är det troligt att man söker en bred samverkan med marknaden.

– Enbart Östhammars stadsnät har varken ekonomisk kapacitet, affärsmodell eller kunnandet.

Fiberutbyggnaden är redan igång på flera orter, via olika aktörer. Konsumentrådgivaren May Strandberg har gått igenom årets konsumentkontakter i Östhammars kommun som rör fiber och konstaterat att det fortfarande är många som ännu inte bestämt sig.

– Personer vill veta vad som händer om de inte ansluter sig. Många upplever en intensiv uppvaktning av hemförsäljare och vill ha en oberoende part att tala med.

Hon uppskattar att Telekområdgivarna numera även besvarar frågor som rör fiber. Problem som hon själv stött på via kunder rör bland annat avtalsvillkor, förseningar i leverans och felaktiga installationer.

– Min erfarenhet är att inblandade företag är aktiva i försäljningsskedet, men desto svårare att få kontakt med när det gäller problem som uppstår. Jag efterlyser en mer professionell kundhantering. Det skulle gynna konsumenten och även stärka företagens varumärken.