Östhammars kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder efter den genomförda kvalitetsgranskningen vid förskolorna Furustugan och Logården år 2016, skriver Skolinspektionen i ett beslut.

Granskningen visade att huvudmannen i större utsträckning behövde inkludera jämställdhetsuppdraget i det systematiska kvalitetsarbetet.

En åtgärd som kommunen nämnt i den redovisning som Skolinspektionen krävt in är en gemensam kompetensutvecklingsinsats via en föreläsning med titeln "Skapa fler möjligheter – en jämställd förskola i praktiken". Det framgår också att Östhammars kommun formulerat mål för jämställdhetsarbetet, att utvecklingsarbetet sträcker sig över perioden 2017-2019 och att det vänder sig till samtliga förskolor.

Pedagogiska arbetssätt och lärmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv ingår, liksom att vägleda pojkar och flickor i fri lek utomhus. Åtgärderna ska redan ha gjort personalen mer medveten om innebörden i jämställdhetsuppdraget och lett till att varje förskola mer kritiskt granskar sitt uppdrag. Varje arbetslag genomför dessutom jämställdhetsplaneringar, enligt kommunens redovisning.