Grundavgiften höjs med nio procent till 550 kronor per år. Beslutet i fullmäktige togs efter viss debatt, där Lars O Holmgren (Boa) och Allan Kruukka (M) förgäves yrkade på noll-uppräkning med hänvisning till att kommunen redan har höga avgifter generellt.

"Taxeökningar måste av boendeeffektivitetsskäl undvikas, för att i stället pröva nya arbetsmetoder, konkurrensutsättning och effektivisering" enligt ett yrkande som Lars O Holmgren lagt fram.

Margareta Widén Berggren (S) påpekade att Norrtälje har 700 kronor i grundavgift och menade att verksamheten måste finansieras även om det kostar. Också Ingeborg Sevastik (V) stod bakom majoritetens förslag om taxehöjning:

– Jag tycker att man kan se det från en annan synvinkel. Hur är det att vara renhållningsarbetare? Ska de inte ha en skälig löneökning och dessutom vettig arbetsmiljö? Vi vet att det kan vara svårt att få tag på människor som vill jobba med det här. Jag yrkar bifall.

Allan Kruukka menade att det var just arbetsmiljön han ville komma åt också.

– Sophämtningen har sett ut på samma sätt sedan 1960-talet. Grundkonceptet är gammelmodigt och det måste gå att göra något radikalt åt strukturen.

Även P-O Olsson (M) menade att något måste göras. Men han stod ändå bakom beslutet om taxehöjning till år 2018.

– Frågan är knepig. Jag förutsätter att det är en upphandling som ligger till grund för höjningarna. Om vi inte höjer taxan blir det skattekollektivet som får gå in och täcka skillnaden, och det har jag svårt att gå med på. Däremot delar jag uppfattningen

att det här är något som vi måste se över. Jag har inget yrkande. men förutsätter att M kanske tillsammans med Boa kommer att formulera en motion om hur vi eventuellt kan komma åt de skenande kostnadsökningarna.

Åsa Lindstrand (-), Boa, L, KD och Allan Kruukka reserverade sig mot beslutet i fullmäktige. Förutom höjd grundavgift ökar avgiften för insamling av slam med tre procent och avgiften för hämtning av latrin höjs med tio procent.