SKB har hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd till ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Ansökan omfattar två anläggningar: en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Under förhandlingen presenterar SKB sin ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och säkerhetsrapporter. Dessutom ges bland annat Östhammars kommun, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet tillfälle att lämna synpunkter.

Barbro Andersson Öhrn (S) har i åtta år suttit som ordförande i den lokala säkerhetsgrupp i Östhammars kommun som granskat SKB:s ansökan ur ett långsiktigt säkerhetsperspektiv och lämnat synpunkter. Nyligen klev hon av uppdraget, men hon ser fram emot huvudförhandlingen där kommunen bland annat representeras av strategienhetens chef Marie Berggren och en miljöjurist.

Artikelbild

| Insatt. Barbro Andersson Öhrn (S) har varit ordförande i säkerhetsgruppen i Östhammars kommun i åtta år.

– Vi har ägnat mycket tid åt att lära oss saker inom alla möjliga områden. Hur berget ser ut, var det finns vattenförande sprickor och om jordbävningar. Det har varit oerhört intressant att lyssna till alla kunniga personer och att träffa forskare från universitet.

En lokal folkomröstning ska hållas nästa år. Hur ser du själv på säkerheten utifrån SKB:s ansökan?

– Då får jag ta ställning till då. Jag som lekman kan inte ha någon uppfattning, utan måste lita på vad forskarna och ytterst Strålsäkerhetsmyndigheten säger. Men jag vet att det finns delade meningar.

Någon dom kommer inte att meddelas efter förhandlingen. Det är regeringen som ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken, och domstolen lämnar ett yttrande till regeringen med en bedömning. Om regeringen därefter beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten.

Senare i höst håller domstolen syn både på den tänkta platsen för ett slutförvar i Forsmark och vid befintliga anläggningar i Oskarshamn.

Förutom miljötillstånd krävs regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten, som också kommer att lämna ett yttrande till regeringen.

Slutförvaret för använt kärnbränsle måste uppfylla myndigheternas krav i 100 000 år. Ansökan på cirka 7 000 sidor lämnades in år 2011 och har kompletterats i omgångar.

– Vi är trygga med det vi framhåller i våra ansökningar och stolta över det omfattande arbete som ligger bakom, säger SKB:s vd Eva Halldén i ett pressmeddelande.

Men det finns också forskare som ser brister med de säkerhetsbarriärer som ska omge bränslet i bergrummet. UNT kommer i en rad artiklar att belysa ämnet framöver.