Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig politikerna bakom förslaget till markaffär. Det handlar om mellan 50 och 100 nya bostäder söder om tätorten längs Sunnanövägen, där det i dag främst är skog.

– Det är bra om det är både är privata aktörer och vår bostadsstiftelse som kan hjälpas åt att utveckla nya bostäder, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S).

Bakom planerna står företagaren Mikael Alvén, som är engagerad i flera bolag i kommunen och dessutom äger flera intilliggande skogsfastigheter i Öregrund. UNT har inte nått honom. I en skrivelse till kommunen framgår att planerna handlar om permanentbostäder – främst villor, men parhus och radhuslängor är också tänkbart. "Troligast är att det blir en blandning av att sälja tomter till privatpersoner, byggföretag och uppförande i egen regi" står det i brevet.

Priset för råmarken är satt till 70 kronor per kvadratmeter, vilket betyder att området kan säljas för knappt 1,3 miljoner kronor om kommunstyrelsen och fullmäktige godkänner affären. Om affären genomförs är köparens ambition att utan fördröjning genomföra en detaljplaneändring som medger bostadsbebyggelse. Storleken på tomterna kommer att variera mellan 500 och 1200 kvadratmeter, enligt vad som framgår av underlaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även ställt sig bakom ett förslag om att sälja tre tomter mellan Västergatan och Kornellvägen via mäklare. Tomterna har funnits till försäljning som egnahemstomter sedan området iordningställdes 2014, men de har varit svårsålda. Bland annat beror det enligt tekniska kontorets bedömning på att tomterna ligger lågt, och att det krävs ett omfattande arbete innan någon byggnad kan uppföras. Kommunen har fått förfrågningar om att sälja tomterna tillsammans. Befintlig detaljplan ska även medge radhusbebyggelse, och nu kan det alltså bli aktuellt.

– Det har varit svårt att sälja tomterna en och en. Det här är ett sankt område, och vi tänker att det kan vara bättre att sälja till någon som kan göra i ordning all mark. Därför vill vi se om det finns intresse på öppna marknaden, säger tekniska kontorets chef Annila Bexelius.