Tekniska kontoret har i ett yttrande svarat att en uppdatering är planerad år 2018 och att kontroller mellan de olika avgifterna görs. Majoriteten i kommunstyrelsen ställde sig nyligen bakom yttrandet.

M och Boa reserverade sig mot beslutet och yrkade på återremiss. Partierna anser att taxekonstruktionen är ålderstigen och att det råder otydlighet om rollfördelningen mellan tjänstemän, tekniskt utskott och kommunstyrelse.