Många fastighetsägare vill bygga kompletteringsbyggnader på sina strandnära tomter i Östhammars kommun.  I dagsläget är det dock förbjudet att bygga i strandskyddat område så länge man saknar dispens för en utbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fullt upp med att behandla ansökningar om strandskyddsdispenser.
För ett drygt år sedan ansökte samhällsbyggnadsnämnden om lättnader i strandskyddsbestämmelserna hos länsstyrelsen. Lättnaderna innebar att det skulle bli möjligt att bygga kompletteringsbyggnader utan strandskyddsdispens. Villkoren var att byggnaderna inte fick stå närmare stranden än 25 meter och högst 15 meter från huvudbyggnaden.

Men nu svänger samhällsbyggnadsnämnden. Konsekvenserna av lättnader i strandskyddsbestämmelserna skulle bli allt för negativa. Christian Blomberg, planchef på samhällsbyggnadskontoret, pekar bland annat på att fastighetsägarna skulle få avgöra om strandskyddsbestämmelserna skulle tillämpas eller inte. Om fastighetsägarna får göra det kan det dessutom leda till onödiga sanktioner från samhällsbyggnadsnämnden.
– Vi ser redan i dag att det finns väldigt liten förståelse för strandskyddsbestämmelserna, säger han.
Utöver det menar Christian Blomberg att det skulle bli svårt för samhällsbyggnadsnämnden att få ett grepp om hur många byggnader som omfattas av strandskyddet. De resurserna finns helt enkelt inte. Slutsatsen är att lättnader i strandskyddsbestämmelserna skulle leda till bekymmer för både fastighetsägarna och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt Christian Blomberg förekommer det att fastighetsägare bygger i strandskyddsområdet utan att söka dispens.
– Vi ser att byggnation som inte är sanktionerad ökar i stället för att minska. Det händer ofta att vi ser objekt som byggts utan strandskyddsdispens.
Samtidigt betonar Christian Blomberg att det inte alltid är lätt för enskilda fastighetsägare att känna till lagstiftningen. Strandskyddets syfte är att ge både människor och växt- och djurlivet tillgång till stränder. Det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda.
– Det är en stor inskränkning i äganderätten. En stor del av fastigheten har ägaren inte tillgång till, säger han.