Redan vid den inledande allmänhetens frågestund blev årsredovisningen för 2011, med ett resultat på minus 17,5 miljoner kronor, föremål för debatt. Björn Sandström utnyttjade som medborgare tillfället att fråga hur kommunen egentligen arbetar med den ekonomiska uppföljningen.
– Det är bara att konstatera att uppföljningen inte varit tillräckligt bra, svarade finanskommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S).

När det senare blev dags för sammanträdets egentliga debatt kring årsredovisningen följde han samma linje och sa bland annat:
– Den ekonomiska uppföljningen måste bli bättre. Månadsrapporter säger inte allt, vi vill veta hur det kommer att se ut vid årets slut.

Han utlovade bättre kostnadskontroll med bättre processer och striktare uppföljning och hänvisade som flera gånger tidigare bland annat till omorganisation av individ- och familjeomsorgen, samt budgetförstärkning av Högbergsskolan, som några av de åtgärder som ska vända resultatet.

Daniel Blomstedt (M) var först ut från oppositionen att kommentera årsredovisningen:
– Det här är ingen munter läsning, ingen kioskvältare, men kanske en rysare för framiden.

Han noterade att det första rödgröna regeringsårets bokslut innebär att kommunen lånar 14 miljoner mer än den investerar för och såg flera tecken till oro, däribland förändringar på gymnasiet.
– Man utvecklar Högbergsskolan genom att avveckla den. Det är inte bra för framtiden.

Centerpartiets Anna Ahlin spädde på med farhågor om att den utlovade skattesänkningen uteblir, en sänkning som hon dessutom menade rätteligen borde kallas skatteåterställning. Fullmäktigesammanträdet bjöd för övrigt på replikskiften kring svar på några interpellationer och motioner. Gunnar Larsson (FP) gladdes åt svaret om att höja läraryrkets status och vände sig direkt till den svarande Jonas Nyberg (S):
– Jag hoppas att du tar dig själv på orden, sa han och citerade svaret om att bra lärare måste premieras, men att det bland annat förutsätter större lönedifferentiering och större utrymme för att sätta lönenivåerna lokalt.

Åsa Sikberg (M) välkomnade att arbetet med en plan för att kvalitetssäkra vården av omhändertagna barn är prioriterat och Barbro Jurell (FP) gladdes åt att ha fått gehör för fler cykelvägar, även om de kan bli ännu fler och längre.

Endast Lars Svensk (KD) fann lite smolk i sin glädjebägare och undrade om kommunledningen inte kunnat gå honom helt till mötes, i hans begäran om att undersöka möjligheten till en andra p-våning vid Möbeln.
– Varför fick jag inte bifall? Jag har hållit på i 25 år. Innan jag går i pension vill jag ha ett bifall.