Det är företaget Karlholms Utveckling AB som lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen om att få hand om schackmassor från tidigare saneringar samt muddra och ta bort bland annat bottensediment med träflis och spånrester från strandkanten och i hamnbassängen vid den gamla Karlitfabriken där det nya bostadsområdet Karlholms strand ska byggas.

I sin ansökan skriver företaget att man vill genomföra åtgärderna då man bedömer att det är bra för den fortsatta utvecklingen av området och Karlholms strand.

– Det finns inget lagkrav som säger att vi måste ta bort sedimentet, men om vi vill göra det måste vi göra en tillståndsansökan och berätta hur vi vill gå till väga, säger entreprenören Anders Högberg som ligger bakom planerna för det gamla industriområdet.

Under onsdagens inledande förhandling förklarade företaget att muddringsarbetena ska leda till att det går att anlägga en småbåtshamn i området samt att det ska bli möjligt för mindre fritidsbåtar att ta sig ända fram och lägga ankar vid stranden.

Företaget vill muddra och ta bort bottensediment på en tre kilometer lång strandnära vattensträcka som går parallellt med det gamla industriområdet. Tanken är att få till ett bottendjup på minst 1,50 meter.

I den gamla hamnbassängen vill företaget schakta ur så att man får ett bottendjup på tre meter. Förutom åtgärderna i strandkanten och hamnbassängen vill man även muddra i en farled från hamnbassängen och 200 meter rakt ut i vattnet.

Arbetena kommer till största delen att göras med större grävskopor och pråmar samt på vissa ställen med sugmuddring från båt där en slang förs ner i vattnet och tar upp sediment.

Tidigare i höst gjordes en del förändringar i fastighetsstrukturen i Karlholms strand. Det som tidigare var en sammanhållen fastighet har nu delats upp i 40 mindre delar som var och en är fristående juridiska enheter.

– Genom att skapa mindre delar blir det nu lättare att göra en affär om det finns intressent som vill bygga en lite mindre volym av hus på området. Man det är samma ägare till hela området, förklarade Anders Högberg.

De representanter från länsstyrelsen som fanns på plats vid förhandlingen undrade hur detta påverkade företagets ansökan.

– Det är viktigt att Karlholms Utveckling AB lämnar in ett underlag där det framgår att det är en och samma ägare som ligger bakom ansökan, förklarade rättens ordförande rådmannen Carl-Axel Tidblom.

Förhandlingen fortsätter under torsdagen, både i Folkets hus men också med en så kallad syn vid Karlholms strand för att rättens medlemmar ska få möjlighet att se och skapa sig en uppfattning om det aktuella området.