Flera vägavsnitt i Tierps kommun har rapporterats som osäkra. Det gäller både dålig skyltning och att det saknas belysning på flera håll. Kommunen har bland annat fått in synpunkter på att det saknas belysning vid avfarten i Örbyhus och att det är dålig sikt vid infartsvägen till Strömsberg.

– Det här är inte kommunens vägar utan statliga vägar som Trafikverket ansvarar för, säger Marie Hedström, trafikingenjör vid Tierps kommun.

Just nu gör man en behovsinventering på alla vägar i kommunen, oavsett om vägen är kommunal eller statlig. När den är färdig ska man kontakta Trafikverket och föra en dialog om vad som kan behöva göras för att öka trafiksäkerheten. Om Trafikverket säger nej till att sätta upp belysning på en statligt ägd väg får kommunen betala om man vill utföra åtgärden.

– Det gäller att prioritera vägar och kostnader. När vi har tittat på belysning i Tobos södra infart skulle det kosta cirka 25 000 kronor per stolpe. Sedan tillkommer eldragning och eventuellt trädfällning och markupplåtelse. Det är en stor process, säger Marie Hedström.

Industrigatan är en av de vägar som har synats och där kommunen nu föreslår en hastighetssänkning från 70 till 60 kilometer i timmen. Just nu är ärendet ute på remiss och länsstyrelsen är de som slutligen fattar beslut om man får sänka hastigheten.

Även från politiskt håll har man uppmärksammat de dåliga vägarna. Daniel Blomstedt (M) och Christer Bolin (M), har lämnat in en motion om trafiksäkerheten i Tierp. I motionen efterlyser de en inventering av vägarna. De tar även upp tre exempel där belysning saknas, som vid den södra infarten till Tobo och den norra infarten till Örbyhus längs väg 292. De tar också upp avfarten till Strömsberg som ett problemområde.

– I Strömsberg är korsningen dåligt upplyst och det är svårt för busschauffören att se. Det finns busshållplatser på vardera sida om vägen och ingen är upplyst, säger Daniel Blomstedt.

Motionen har blivit besvarad av Bengt Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande. Han pekar på att just de vägarna är statliga, vilket innebär att Trafikverket är huvudman. I svaret skriver han att det är upp till varje enskild trafikant att anpassa sin körning efter rådande väglag och siktförhållanden. Han pekar också på att man håller på att inventera vägarna i kommunen nu. Motionen kommer också att tas upp i kommunfullmäktige på tisdag.

– Vi har fått bra svar på motionen och det känns bra att man gör en inventering av vägarna nu, säger Daniel Blomstedt.