Tidigare i år gav mark- och miljödomstolen tillstånd till Fortum att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid Untra vattenverk, strax norr om Söderfors. I dammområdet vid verket fick Fortum klartecken att bland annat anlägga en väg, nya dammkrön, erosionsskydd och röjning av buskar och träd i slänter.

I själva kraftstationen så säger domen att Fortum bland annat har möjlighet att ersätta diverse gammal teknisk utrustning som turbinaggregat, modifiera vattenvägar samt skapa nya serviceutrymmen.

Naturvårdverket och andra myndigheter liksom Tierps kommun och närboende har haft möjlighet att ha synpunkter på Fortums ansökan i samband med domstolsförhandlingen.

Naturvårdsverket har i sitt yttrande till domstolen förklarat att de tycker att prövningen av Fortums ansökan inte varit fullständig och att företaget därför inte borde ha fått något tillstånd.

Myndigheten konstaterar att domstolen hänvisat till en vattendom från 1944 i sitt beslut. Naturvårdsverket menar att den domen bygger på fel förutsättningar och därför saknar betydelse för den nuvarande tillståndsansökan. Naturvårdsverket menar också att domstolen borde ha inhämtat ett förhandsavgörande i ärendet från EU-domstolen innan man fattade sitt beslut.

Vidare konstaterar verket att frågan om hur mycket vatten som får avledas kan ha stor miljömässig betydelse för området som bedöms ha höga naturmiljövärden.

Naturvårdsverket har överklagat domen till mark- och miljööverdomstolen.