Kvarngärdesskolan föreslås fördubbla sitt elevantal efter en omfattande nybyggnad. Skolan är belägen intill S:t Pers kyrka och har i dag drygt 500 grundskoleelever men beräknas få plats för drygt 1 000 elever i nybyggda lokaler.

Förslaget innebär att dagens låga skolbyggnader från mitten av 1960-talet rivs och ersätts med två nya skolhus, det ena granne med kyrkan, det andra i riktning mot Tycho Hedéns väg. Skolbyggnaderna får bli tre våningar höga, enligt förslaget. Mellan dem planeras en ny fullstor idrottshall.

Den kraftiga elevökningen innebär att utrymmet per elev på skolgården krymper kraftigt och bara når upp till drygt hälften av de 30 kvadratmeter friyta per elev som Boverket rekommenderar. Kommunen bedömer att ytan blir den lägsta acceptabla men är ändå beredd att gå vidare med byggplanerna, förutsatt att skolgården får hög kvalitet.

Artikelbild

| Nuvarande Kvarngärdesskolan från mitten av 1960-talet.

Vissa av dagens träd behöver tas bort för att ge plats åt de nya husen. En gång- och cykelväg planeras med hastighetsdämpande åtgärder genom skolgården och med anslutning till befintliga stråk.

Byggplanerna ska nu sändas ut på samråd och granskning, då grannar och andra kan lämna synpunkter till kommunens plan- och byggnadsnämnd.