Det framgår av en studie vid Uppsala universitet, som har undersökt nyblivna pappors medverkan i planeringen inför graviditeten och deras kunskaper om faktorer som påverkar fruktsamheten.

– Våra resultat talar för att vården bör utveckla möjligheter även för män att få råd och stöd inför en graviditet, så kallad preconception care. För att råden ska bli välgrundade behövs dock mer forskning kring vilka faktorer i livsstilen som främst påverkar mäns fruktsamhet, säger barnmorskan Maja Bodin, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Studien bygger på uppgifter från en omfattande enkät som 796 pappor i Mellansverige besvarade ett år efter att ha fått barn och är den första i sitt slag.

Artikelbild

Maja Bodin

– Tidigare har mäns medverkan i planeringen inför en graviditet bara studerats på män i par som sökt hjälp för ofrivillig barnlöshet, inte som i vår studie på pappor i allmänhet, säger Maja Bodin.

Enligt enkätsvaren var drygt åtta av tio graviditeter mycket eller ganska välplanerade. Omvänt uppgav färre än var tionde pappa att graviditen varit helt oplanerad.

Även när graviditeten var oplanerad tyckte de flesta att det var bra eller okej ha blivit pappor. Bara en av 100 svarade att han hade blivit pappa vid helt fel tidpunkt.

Nästan alla pappor uppgav att paret inte hade använt något preventivmedel vid tiden för befruktningen.

Däremot hade bara var sjunde förändrat en eller flera andra faktorer i sin livsstil inför graviditeten för att förbättra hälsan och fruktsamheten, till exempel slutat dricka alkohol eller börjat motionera mera.

– Männen verkar att ha gjort livsstilsförändringar av två skäl, dels för att öka chansen till en befruktning, dels för att stötta kvinnan när hos slutade med alkohol eller gjorde någon annan förändring av livsstilen inför den kommande graviditeten, säger Maja Bodin.

Livsstilsförändringar var vanligast bland män i par som hade behandlats för ofrivillig barnlöshet. I den gruppen hade nästan varannan man gjort förändringar i livsstilen före graviditeten.

– Det beror förmodligen på att livsstilsråd ges vid infertilitetsbehandling, säger Maja Bodin.

Svaren på några kunskapsfrågor visar att många män överskattar graviditetschanserna.

– De flesta trodde till exempel att ett obefrukat ägg överlever betydligt längre än högst någon dag och överskattade chansen att ett oskyddat samlag vid tiden för ägglossningen ger upphov till en graviditet. Var tredje visste inte heller att kvinnas fruktsamhet avtar kraftigt efter 35 års ålder, säger Maja Bodin.

De flesta av männen och deras partners i studien var yngre än så. Från det att paret bestämt sig för att försöka skaffa barn hade det för det mesta dröjt ett par månader innan kvinnan blivit gravid.

Studien har publicerats i Upsala Journal of Medical Sciences och kan läsas på http://dx.doi.org/10.1080/03009734.2017.1316531