Det framgår av en studie som publiceras i nätupplagan av facktidskriften Acta Pediatrica.
– En glädjande ökning, i synnerhet som de kraftigaste förbättringarna gäller för några av de cancerformer som tidigare visat sämst resultat. Det känns också skönt att kunna dementera uppgifter om att antalet fall av barncancer skulle öka, säger docent Gustaf Ljungman, överläkare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Han är tillsammans med docent Göran Gustavsson, som byggt upp det svenska barncancerregistret, huvudansvarig för studien. De har analyserat uppgifter från registret om samtliga 2 487 barn yngre än 15 år som under åren 1983 till 2007 insjuknade med någon så kallad solid tumör i till exempel en njure, lymfkörtlar, nerver, skelett eller lever.
Solida tumörer utgör cirka 40 procent av alla fall av cancer som drabbar barn. Övriga cancerfall hos barn är olika former av blodcancer och hjärntumörer. Sedan tidigare är det väl känt att överlevnaden i leukemier hos barn förbättrats dramatiskt.
– Vi ser nu också att liknande förbättringar skett vid flera former av solida tumörer hos barn, säger Gustaf Ljungman.

En jämförelse mellan barnen som insjuknade före 1995 och barnen som insjuknade efter 1995 visar att överlevnadschanserna på tio års sikt ökat från i genomsnitt 76 till 82 procent.
De vanligaste solida tumörerna hos barn är ett par former av lymfkörtelcancer och njurcancer. Sedan länge är det också dessa cancerformer hos barn som har bäst prognos. Tio år efter att diagnosen ställdes lever 85 till 95 procent av barnen som haft en sådan cancer.
– De förhållandevis allra största ökningarna av överlevnaden ser vi dock hos barn levertumörer och ett annat slags mjukdeltumörer, rhabdomyosarkom. Även vid den mycket svåra tumörformen neuroblastom, som främst drabbar små barn, har överlevnaden ökat påtagligt bland vissa grupper av barn, säger Gustaf Ljungman.
Ingen enskild faktor ligger bakom den förbättrade prognosen vid de allra flesta cancerformer hos barn.
– En del kan förklaras av att behandlingarna riktade mot själva cancern blivit än effektivare, men säkert spelar också olika former av stödjande behandlingar en viktig roll. Dit hör att vi blivit bättre på att förebygga och behandla infektioner som barnen kan drabbas av under den tuffa behandlingen, säger Gustaf Ljungman.

Av och till har det förekommit larmrapporter, både från Sverige och från andra länder, om att vissa cancerformer ökar bland barn.
– I vår studie finner vi dock inga belägg för detta.  Andelen barn som insjuknar är densamma i dag som i mitten av 1980-talet. Tidigare studier vi gjort visar att ingen ökning heller skett när det gäller leukemier eller hjärntumörer hos barn, säger Gustav Ljungman.
Men varför ska man lita mer på dessa svenska uppgifter än på tidigare ”larmrapporter”.
– Framför allt därför att det svenska barncancerregistret är unikt tillförlitligt, till och med mer utförligt och tillförlitligt än det svenska cancerregistret. Att det är så är Barncancerfondens förtjänst, eftersom det är med dess stöd som registret kan drivas och säkerställa kvaliteten på alla uppgifter som samlas in, säger Gustav Ljungman.