Länsstyrelsen i Uppsala län har bildat tre nya naturreservat. Ett av dem är Örby hagar som ligger i Rasbotrakten. Bygden har varit bebodd sedan bronsåldern och ligger i ett mycket värdefullt område ur ett kulturhistoriskt perspektiv, enligt länsstyrelsen. Det nya reservatet skiljer sig från övriga eftersom terrängen består av både öppen betesmark och skog.

 

 

Artikelbild

| Reservat. Sara Overud Wissman och Rolf Sturegård vid länsstyrelsen i det nya reservatet Örby hagar.

– Det är ett lättillgängligt reservat som ligger ganska nära Uppsala och som är lätt att ta sig till. Det är en väldigt vacker miljö med det kuperade landskapet, enbuskarna och de vidkroniga hagmarkstallarna. Det är ganska länge sedan vi bildade ett reservat i jordbrukslandskap, säger Sara Overud Wissman, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen och fortsätter:

– Genom att bilda reservat här säkerställer vi den viktiga skötseln. Det som annars riskerar att hända med betesmarker är att jordbruk läggs ner och att betesmarker växer igen. Då försvinner arterna.

Flera rödlistade svampar och fåglar finns i Örby hagar. Dessutom lever den sällsynta skalbaggen Margarinotus purpurascens i området.

– Det här gör att arterna kan leva kvar. Vi på länsstyrelsen har ett uppdrag att skydda natur och arter för kommande generationer, säger Sara Overud Wissman.

Artikelbild

| Kyligt. En lätt kylslagen spåtistel i Örby hagar.

Beslutet om de nya naturreservaten fattades under måndagen och om det inte överklagas träder det i kraft inom tre veckor.

– Det är viktigt för oss att skydda arter och naturtyper och det finns nationella mål för hur mycket mark som ska skyddas. Genom naturreservatsbildningar säkrar vi viktiga värden inför framtiden, säger naturvårdsenhetens chef Kalle Mälson i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Får. Hungriga får ska se till att landskapet hålls intakt och att rödlistade arter överlever.

I samband med att Örby hagar blir ett naturreservat ska området göras mer besökarvänligt.

I närheten av Örby hagar finns Bokaren – ett av de andra nybildade naturreservaten.

Artikelbild

| Sara Overud Wissman och Rolf Sturegård inspekterar det nya naturreservatet Örby hagar – ungefär 20 kilometer nordost om Uppsala. Här består terrängen av både betesmark och skog.

– Här har det funnits asp länge i samma område och den hotade skalbaggen Aspbarkgngagaren koloniserar de döende asparna. Dessutom finns det många speciella mossor och trädsvampar som växer på de träden, säger Rolf Sturegård, reservatsförvaltare vid länsstyrelsen i Uppsala län.

Det tredje naturreservatet, Granliden, finns i Östhammars kommun och består av barrskog.

Artikelbild

– Där finns det mycket kalk i marken vilket gör att det blir väldigt speciella växter och svampar som är karaktäristiska för området, säger Rolf Sturegård.

Innan årsskiftet räknar länstyrelsen med att det finns 165 naturreservat i länet.