Det stormar kring nämnden för vuxna med funktionshinder. Förvaltningsrätten fortsätter att reagera mot nämndens tolkningar av hur socialtjänstlagen och LSS ska tillämpas i praktiken. Handikappföreningar har reagerat kraftigt mot att deras medlemmar numera får avslag på insatser som de varit beviljade under många år.
Förvaltningsrätten upphäver nu det omarbetade dokument som godkändes vid nämndens sammanträde i januari. Prövningen gjordes efter en överklagan från 24 Uppsalabor som själva är drabbade eller anhöriga till någon som förlorat en insats.
– Det här är en seger för oss. Jag hoppas att kommunen ser över sina handlingar och rutiner. Uppenbarligen följer man inte lagen, säger Birgitta Anér som har en funktionshindrad son och var med och överklagade.
I sin överklagan ansåg de att nämndens riktlinjer strider mot lagen och att nämnden därmed har överskridit sina befogenheter. Förvaltningsrätten bifaller deras överklagan, vilket innebär att dokumentet underkänns.

Det är inte första gången som nämnden får kritik för sitt dokument. Redan hösten 2009 slog dåvarande länsrätten fast att riktlinjerna bryter mot lagen. Nämnden försökte i januari i år ändra på vissa formuleringar i dokumentet. Man uttryckte att dokumentet bara ska ses som råd och vägledning för handläggarens individuella prövning.
Men förvaltningsrätten anser alltså på nytt att det finns problem med nämndens riktlinjer.
– Jag blir jätteglad över förvaltningsrättens beslut. Det visar att man inte kan behandla människor hur som helst, säger Bell Ensén med mångårig erfarenhet av att arbeta för utvecklingsstördas rättigheter.
Hennes vuxna dotter Maria, som har en medfödd hjärnskada, får inte längre ha en ledsagare till olika aktiviteter.
– Jag är ledsen för jag behöver den här stöttningen. Jag har ju haft ledsagare i så många år, säger Maria när UNT träffar henne hemma hos Bell i Tuna backar.

Bell Ensén berättar att hon även är god man åt en ensam Uppsalabo med utvecklingsstörning.
Tidigare träffade han en kontaktperson en gång i veckan. Den kontakten har kommunen halverat till varannan vecka, vilket innebär att han blivit mer isolerad.
Bell Ensén anser att nämnden för vuxna med funktionshinder lever för långt ifrån de personer som drabbas.
– Jag hoppas att de tar till sig förvaltningsrättens beslut.
Kari Auvinen i Östhammar har en dotter som tidigare beviljats ledsagarbidrag till sommarvistelsen på Tallkrogen i Björklinge. Nu får hon i stället avslag med hänvisning till kommunens nya tolkningar.
– Vi är väldigt missbelåtna med hanteringen och kommunens syn på LSS. Det verkar som om kommunen inte vill hålla på med det här överhuvud taget.
Stig Rådahl (M), ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder, anser att dokumentet med råd och vägledning behövs för att handläggare ska veta hur de ska tolka lagtexten. Men han medger även att det finns ekonomiska skäl bakom de omtolkningar som bidragit till att färre får sina ansökningar beviljade.
– Vår avsikt har definitivt inte varit att bryta mot någon lag. Mitt främsta mål har varit att folk ska få bästa möjliga hjälp, säger han.
Han och nämnden har ännu inte tagit ställning till om domen ska överklagas till kammarrätten. Ärendet tas upp vid nämndens sammanträde på torsdagkvällen .