Mängden grovavfall som lämnas till kommunens återvinningscentraler har ökat stadigt de senaste tio åren. I dag finns tre centraler i Uppsala stad. En fjärde anläggning planeras i Brillinge i östra Uppsala. En målsättning är att den nya återvinningscentralen inte bara ska fungera som avlämningsställe för avfall utan även bli en mötesplats, med kafé, uteservering och lekhörna. Dessutom planeras en konferensbyggnad i anslutning till anläggningen samt en avdelning för återbruk och försäljning av begagnade produkter.

Hela anläggningen blir cirka 25 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär tre fullstora fotbollsplaner, om förslaget blir verklighet. I närheten, vid Iduns väg, planeras även för en obemannad bensinstation. Markområdet, nära Lerdammsparken, består i dag av öppna gräsytor. Parkmiljön kan påverkas av ökad trafik och buller, enligt de utredningar som gjorts. Befintliga gräskullar ska så långt möjligt sparas för att fungera som buller- och siktskydd.

Kommunens plan- och byggnadsnämnd har nu beslutat att sända förslaget på samråd och granskning, då grannar och andra kan lämna synpunkter på planerna.