Projektet inleddes 2013 och drivs tillsammans med Uppsala kommun. En förutsättning för att närvårdsteamet ska bli en permanent verksamhet från 2018 är att kommunen fortsätter att medfinansiera det.

I begreppet NPF ingår ADHD, ADD, diagnoser inom autismspektrum och Tourettes syndrom, men närvårdsteamet riktar sig även till personer över 18 år som inte har diagnosticerats eller som har bedömts inte ha tillräckligt stora funktionsnedsättningar för att få stöd någon annanstans.

Samordnade vård- och stödinsatser till dem som har problem för att förebygga och överbrygga svårigheter genom direkta kontakter men också genom föreläsningar och kurser erbjuds. Även anhöriga och närstående kan få stöd och råd genom teamet.

Närvårdsteamet ingår i regionens verksamhet Hälsa och habilitering, och Region Uppsalas del i finansieringen förutsätts uppgå till 2,3 miljoner kronor år 2018.