Planerna för utbyggnad av 350 småhustomter i Skölsta, nordost om Uppsala, klubbades redan 2011 av kommunfullmäktige men har ännu inte blivit verklighet. Enligt den senaste tidsplanen skulle byggnadsarbetet ha varit i full gång i somras. Utbyggnaden stoppades sedan en upphandling av entreprenadarbeten överklagats. Nu har bolaget som överklagade förlorat i Kammarrätten. Enligt domstolen genomfördes upphandlingen korrekt. Beslutet kan vara sista ordet i byggtvisten.

Kammarrättens dom kan i sin tur överklagas till högsta instans, men där krävs särskilt prövningstillstånd för att domstolen över huvud taget ska ta upp fallet till prövning. I annat fall finns inga juridiska hinder för Uppsala kommun att dra igång utbyggnaden. När det kan ske är emellertid oklart. Redan tidigare har ansvariga flaggat för att det tar tid att starta ett inbromsat byggprojekt. Skulle den senaste domen överklagas måste kommunen dessutom först invänta besked om domstolen tar upp fallet eller ej.

Tvisten gäller kraven på så kallade referensobjekt i upphandlingen. Ett anläggningsbolag vann först upphandlingen, men blev sedan blev av med uppdraget sedan andra anbudsgivare pekat på brister i beslutet. Bolaget som förlorat uppdraget ansåg för sin del att kommunala bolaget Uppsala Vatten, som stod bakom upphandlingen, begått allvarliga fel under processen. Bolaget överklagade i våras beslutet till Förvaltningsrätten, som emellertid ansåg att Uppsala Vatten hanterat upphandlingen korrekt.

I höstas gick bolaget vidare till Kammarrätten och krävde att deras anbud åter skulle tas upp till prövning eller att hela upphandlingen skulle göras om. Enligt bolaget hade deras anbud uppfyllt gällande krav och dessutom senare förtydligats. Uppsala Vatten ansåg tvärtom att bolaget inte lyckats visa att de uppfyllt alla krav i upphandlingen.

I en färsk dom ger nu alltså Kammarrätten Uppsala Vatten rätt. Enligt domstolen fanns det skäl för bedömningen att anbudet inte uppfyllde kraven. Slutsatsen blir att anläggningsbolagets överklagande avslås.

Byggplanerna i Skölsta har redan tidigare hamnat i domstol. Kommunen ville ursprungligen att de boende skulle ta ansvar för skötseln av vissa vägar, grönytor och lekplatser i området. Kommunen överklagade ända till högsta instans, men förlorade. Enligt mark- och miljödomstolen måste kommunen sköta gemensamma anläggningar även i Skölsta, precis som i mer centrala bostadsområden.