Det framgår av en stor europeisk studie som publiceras i den välrenommerade cancertidskriften Lancet Oncology.
– Även om rökning är den i särklass viktigaste riskfaktorn för lungcancer ger vår studie starka belägg för att också luftföroreningar långsiktigt ökar lungcancerrisker. Det borde vara ett starkt argument för att sänka nuvarande gränsvärden för partikelhalter i luften, säger professor Bertil Forsberg vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Den nya undersökningen är en så kallad metaanalys i vilken forskarna slagit samman uppgifter från 17 mindre studier i olika delar av Europa, däribland Stockholm och Umeå. Totalt ingår nära 313 000 personer, som följts upp under i genomsnitt 13 år, i analyserna. Under uppföljningen insjuknade 2 095 av dem i lungcancer.

Forskarna fann ett tydligt samband mellan beräknade halter av småpartiklar i luften i närheten av deltagarnas bostäder och risken för att insjukna. Ju mer småpartiklar i luften, desto högre var cancerrisken.
Dessa samband gällde i synnerhet för körtelcancer i lungorna, som är en form av lungcancer som är känd för att kunna drabba även personer som inte röker.

Småpartiklar mindre än 0,0025 millimeter i diameter kallas för PM2,5 och småpartiklar mindre än 0,010 millimeter i diameter kallas för PM10. För varje fem mikrogram per kubikmeter luft som halten PM2,5 steg ökade risken för lungcancer med 18 procent och för varje 10 mikrogram per kubikmeter luft som PM10 steg ökade risken för lungcancer med 22 procent.

EU:s gränsvärden för partikelhalter är 25 mikrogram per kubikmeter luft för PM2,5 och 40 mikrogram per kubikmeter luft för PM10, men risken för lungcancer började stiga redan vid halter långt under dessa nivåer.

Rökning är en riskfaktor för lungcancer som individen själv kan göra något år, men hur åtgärdar man problemet med skadligt höga halter av småpartiklar i luften man andas? Även om till exempel personer med astma ibland kan bli bättre av att byta luftmiljö och flytta ut på landet ser Bertil Forsberg inte detta som någon lösning.

Framför allt vägtransporter, men också industriutsläpp och uppvärmning av bostäder är källor till förhöjda halter av PM2,5 och PM10 i luften vi andas.
– Vi experter har länge förespråkat betydligt lägre gränsvärden för småpartiklar i luften än dem som EU antagit. Om bara den politiska viljan fanns skulle flera åtgärder för att sänka halterna av småpartiklar inte vara särskilt svåra att genomföra. Det borde till exempel inte vara tillåtet att köra med gamla dieseldrivna fordon inne i städerna, säger Bertil Forsberg.