Ett 30-tal instanser och privatpersoner har lämnat sina yttranden till kommunen när planförslaget för nya Studenternas nu varit på en sista remissomgång. Flera är kritiska mot att anlägga konstgräs som underlag på den framtida fotbollsplanen. Bland annat varnas för att konstgräs kan komma att förbjudas inom en tioårsperiod på grund av materialets påverkan på miljön. Andra pekar på skaderisker med underlaget och att många större internationella matcher inte längre spelas på konstgräs. Ett exempel som lyfts fram är Gamla Ullevi i Göteborg som nyligen fått hybridgräs.

Andra synpunkter från de privatpersoner som svarat handlar om arenans storlek. Flera anser att publikkapaciteten behöver vara minst 10 000 personer med ett lag i fotbollsallsvenskan. Andra förslag är att placera statyer i området av kända idrottsprofiler som varit verksamma på Studenternas och att stolarna bör gå i Sirius blå-svarta färger.

Kommunens miljöförvaltning välkomnar den utredning av buller från arenan som gjorts men anser att det krävs ytterligare åtgärder för att dämpa bullret om större konserter ska genomföras regelbundet. Förvaltningen befarar också att de 1550 pålar som ska slås ned i marken för en av läktarna kan påverka grundvattenbrunnarna i området. I sådana fall bör arbetet stoppas, anser förvaltningen, som vill se en beredskap för att hantera en sådan situation. Miljöförvaltningen pekar även på risken att granulat från konstgräsplanen kan komma ut i miljön om inte snöröjningen av planen sköts rätt.

Kommunala bolaget Uppsala vatten har tidigare pekat på riskerna för Uppsalas dricksvattenförsörjning med ökad trafik till och från Studenternas. Bolaget har kvar sina farhågor och konstaterar att flera brunnar för grundvattnet i Uppsalaåsen är belägna strax intill arenan.

Handelskammaren i Uppsala län är missnöjd med förslagen till trafik- och parkeringslösningar och anser att ansvariga duckar. Enligt kammaren har inga av de tidigare frågetecknen rätats ut i det senaste planförslaget. "Oansvarigt" lyder betyget från Handelskammaren, som anser att kommunen går miste om intäkter och evenemang utan tillräckliga parkeringsmöjligheter vid arenan.

Föreningen Vårda Uppsala välkomnar utformningen av den planerade arenan men anser att läktardelen borde kunna byggas i en båglinje, för att inte framstå som en fyrkantig kloss i omgivningen.

Sirius bandy vill se en bättre anslutning mellan fotbollsarenan och en arena för vintersporter strax intill. Frågan har, enligt föreningen, blivit än mer aktuell när det nu står klart att bandyfinalerna återkommer till Uppsala 2018. Kommunen måste nu ta fram alternativ för utformning av vinterarenan samt utrymmet mellan arenorna, utan att byggandet av fotbollsarenan försenas, enligt Sirius bandy.

Närmast kommer nu synpunkterna att sammanställas och presenteras för politikerna i plan- och byggnadsnämnden som slutligen kan klubba detaljplanen. Byggplanerna innebär att dagens fotbollsarena rivs och ersätts med ny konstgräsplan och läktare med plats för minst 8 000 åskådare vid matcher. Planerna innehåller också kontorshus, butiker, matställen och öppna torgytor. Under hela rivnings- och byggtiden ska fotbolls- och bandyplanerna kunna användas för ordinarie seriespel. Fotbollsarenan planeras stå färdig 2020, byggkostnaden för arenadelen beräknas till cirka 400 miljoner kronor.