Bland annat får kvalitetsarbetet kritik. Skolinspektionen menar att skolresultaten inte följs upp i tillräcklig utsträckning vilket skapar dåligt underlag för att analysera och utveckla undervisningen. Det finns också brister i arbetet med särskilt elevstöd, skolan lever inte upp till skollagens krav vilket kan leda till att elever som på något sätt behöver särskilt stöd inte får det. Det finns strukturer för hur arbetet med särskilt stöd ska gå till på skolan, vilka inte har följts den senaste tiden. Det har även framkommit att specialpedagogerna och speciallärarna inte räcker till. Skolinspektionen riktar också bland annat kritik mot att eleverna inte har tillgång till ett skolbibliotek.

Skolan har den senaste tiden haft flera rektorsbyten och har just nu en tillförordnad rektor.