Det var i juni i år som en fånge på anstalten begärde ut Kriminalvårdens handlingar som rör honom. Men när handlingarna väl skulle lämnas till den intagne gav en tjänsteman dem till fel person.

När den drabbade förstod att en annan person tagit del av hans personuppgifter gick han vidare och skrev en JO-anmälan. I anmälan hävdar han att anstalten äventyrat hans barns säkerhet.

Nu medger Kriminalvården att ett misstag har begåtts och betonar i sitt yttrande till JO att det är ytterst viktigt att en myndighet fullgör sitt ansvar och inte röjer sekretesskyddade uppgifter.

Den tjänsteman som begick misstaget jobbar inte längre kvar på anstalten.

peter.soderlund@unt.se